Kā pārliecināties, ka uzņēmumā ievēro konkurences tiesības? Kādas darbības veikt, lai uzņēmumā izveidotu kultūru, kas veicina konkurences tiesību ievērošanu? ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” pārstāve Gunta Lokastova žurnālam “iBizness” sniedz ieteikumus, kā uzņēmumā izveidot efektīvu konkurences tiesību atbilstības programmu, kā arī veiksmīgi vadīt ar konkurences tiesībām saistītos riskus.

Viena no atbildēm – sākt ar sevi, t.i., palūkoties uz uzņēmuma iekšējiem procesiem un tos pilnveidot, tādējādi palielinot konkurētspēju. Profesionāli pārvaldīti uzņēmumi sadarbības partneru un investoru skatījumā ir vērtīgāki, tiem ir labāka reputācija sabiedrībā un pievilcīgāks tēls darbinieku acīs. Īpaša uzmanība jāvelta uzņēmuma iekšējai kontrolei un risku vadībai, kā arī iekšējās kultūras un ētikas uzvedības standartiem.