Vaicā lasītājs. Ja uzņēmumam ir divas struktūrvienības, vai vienu no struktūrvienībām ir iespējams pārdot? Kāda ir procedūra?

Pārdodot uzņēmumu, jāievēro Komerclikuma (KL) nosacījumos, grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos noteiktais.

Komercdarījums

Vispirms noskaidrosim, kas ir struktūrvienība KL izpratnē. KL 18. pantā noteikts, ka uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai. Tātad par uzņēmumu var uzskatīt veikalu, aptieku, darbnīcu u. c. objektus ar visiem piederumiem, precēm un materiāliem.

KL 20. panta 1. daļa nosaka: ja uzņēmums vai tā patstāvīga daļa pāriet citas personas īpašumā vai lietošanā, uzņēmuma ieguvējs atbild par visām uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas saistībām. Tomēr par tām saistībām, kuras radušās pirms uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pārejas citas personas īpašumā vai lietošanā un kuru izpildes termiņš vai nosacījums iestājies piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas, uzņēmuma nodevējs un uzņēmuma ieguvējs atbild solidāri.

Tātad par kreditoru parādiem atbild ieguvējs vai solidāri abas puses, ka kreditora parāds iestājas piecu gadu laikā pēc uzņēmuma pārejas.

Uzņēmuma vai tā patstāvīgas daļas pārejas gadījumā uzņēmumā vai tā daļā ietilpstošie prasījumi un citas tiesības pāriet uz tā ieguvēju. Pēc uzņēmuma pārejas debitoru parādi attiecas uz ieguvēju.

Vienošanās, kas ir pretēja šiem noteikumiem, nav spēkā attiecībā uz trešajām personām.

Kā izriet no Augstākās tiesas 2017. gada 9. novembra sprieduma lietā SKC-340/2017, par uzņēmuma pāreju var liecināt šādu apstākļu kopums:

  • darbinieku pāriešana darbā pie ieguvēja;
  • pamatlīdzekļu un krājumu nodošana;
  • saglabāta uzņēmuma atrašanās vieta un juridiskā adrese;
  • saistību pret banku pārņemšana;
  • atsavinātājas sabiedrības valdes locekļa pāriešana pie ieguvēja.

Ja sabiedrība neīsteno reorganizāciju KL izpratnē, tad šajā gadījumā Uzņēmumu reģistrā (UR) nekādas darbības nav jāveic.

Uzņēmuma (veikala) jeb struktūrvienības pārdošana nozīmē pāreja citai personai. Tādējādi iepriekš reģistrētā struktūrvienība Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs jāatsauc.