Domēna vārdu virtuālajā vidē iespējams pielīdzināt mājas adresei vai pastkastītei reālajā pasaulē. Domēna vārda mērķis ir aizvest lietotāju uz mājaslapu internetā. Lai nepieļautu negodīgu konkurenci un patērētāju maldināšanu, radīti noteikumi, kas un kā var reģistrēt un lietot domēna vārdus.

Tiesības uz domēna vārdu

Lai gan domēna vārdi nereti ir būtiska zīmola daļa un paši par sevi ir vērtība, to tiesības tomēr atšķiras no citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Pirmkārt, domēna vārdu nereģistrē īpašumā, kā to dara, piemēram, ar preču zīmēm vai patentiem, bet tā reģistrētājs iegūst tiesības izmantot domēna vārdu, pamatojoties un līgumu sēriju starp domēna lietotāju un reģistratoru (domēna pārdevēju), augstākā līmeņa domēna reģistru (domēna datubāzes pārvaldnieku) un Interneta piešķirto vārdu un numuru korporāciju (ICANN), kas ir bezpeļņas organizācija, kam uzticēts nodrošināt domēna vārdu sistēmas drošību, stabilitāti un savietojamību. Otrkārt, domēna vārdam reģistrē vienu lietotāju, tas nevar būt kopīpašumā. Treškārt, domēna vārda reģistrācija ir ātra, vienkārša un samērā lēta.

Domēna vārdu nodod lietošanā uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu. Reģistrācijai pieejami tikai domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav reģistrētas citai personai, izņemot tad, ja šī persona domēna vārdu reģistrējusi nelikumīgi, tas ir pierādīts un attiecīgā strīdu izskatīšanas institūcija pieņēmusi lēmumu par labu prasītājam (Latvijā šāds lēmums ir spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas lēmums).

Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību reģistrācijas un lietošanas noteikumiem, tādēļ pirms domēna vārda reģistrācijas jāiepazīstas ar konkrētā augstākā līmeņa domēna vārda lietošanas noteikumiem. Piemēram, “.lv” domēna vārds jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Kā domēnu nereģistrē arī vulgārismus, aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā labiem tikumiem. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties saistībā ar domēna vārda lietošanu. 

Personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu ("Vardsuzvards.lv", "Vards-uzvards.lv", "Uzvardsvards.lv" vai "Uzvards-vards.lv") var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Jānorāda, ka Latvijā dzīvojoša fiziska persona ir tiesīga reģistrēt vienu domēna vārdu vispārīgajā otrā līmeņa domēnā “.id.lv” ar 100% atlaidi uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt lietošanas periodu.