Ikviens saimnieciskās darbības veicējs apzinās, ka mārketinga aktivitātes un reklāma ir viens no būtiskākajiem pieprasījuma veicināšanas elementiem, kas vienlaikus nodrošina arī attiecīgās preces vai pakalpojuma atpazīstamību tirgū. Tomēr konkurences apstākļu, datu un citu interešu aizsardzības ievērošanas dēļ gan reklāmas saturs, gan izplatīšanas veidi strikti regulēti ārējos normatīvajos aktos.

Kas ir reklāma?

Reklāmas likuma 1.pantā teikts, ka reklāma ir jebkurā formā izteikts ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču, pakalpojumu (arī nekustamo īpašumu, tiesību un saistību) popularitāti un pieprasījumu pēc tiem. Pēc Reklāmas likumā ietvertās definīcijas var secināt, ka termins “reklāma” ir izprotams plaši, faktiski ietverot jebkāda veida darbības, kas vērstas uz attiecīgās preces, pakalpojuma vai cita materiāli novērtējama labuma popularitātes un pieprasījuma veicināšanu.