Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība. Filiāli var izveidot ārvalsts komersants un šādu filiāli sauc par ārvalsts komersanta filiāli. Kādi darbības jāveic, lai ierakstītu šādu filiāli komercreģistrā vai izslēgtu no tā?

Ārvalsts filiāles ierakstīšana komercreģistrā

Saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem ārvalsts komersanta filiāles atvēršana jāpiesaka ierakstīšanai komercreģistrā, pamatojoties uz komersanta pieteikumu.

Pieteikumā norādāmās ziņas

Pieteikumā ārvalsts komersanta filiāles atvēršanas ierakstīšanai komercreģistrā jānorāda šādas ziņas:

 • filiāles firma (nosaukums);
 • ārvalsts komersanta firma;
 • filiāles juridiskā adrese (tostarp nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu);
 • ārvalsts komersanta atrašanās vieta (juridiskā adrese);
 • reģistrs (nosaukums), kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts;
 • ārvalsts komersanta reģistrācijas numurs;
 • ārvalsts komersanta veids (tiesiskā forma);
 • ārvalsts komersanta veids (tiesiskā forma) oriģinālvalodā;
 • ārvalsts komersanta pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, ja ārvalsts komersants ir kapitālsabiedrība un šīs ziņas ir ierakstītas tās valsts reģistrā, kurā ierakstīts ārvalsts komersants;
 • apliecinājums, ka filiāle ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē;
 • personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersanta filiāli, vārds un uzvārds, personas kods, bet, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, – dzimšanas datums, adrese, kurā persona ir sasniedzama, kā arī dati par personu apliecinošo dokumentu;
 • filiāles pārstāvja pilnvarojuma apjomu.