Lai sabiedrības dalībnieks varētu izmantot savas likumā noteiktās tiesības, tostarp piedalīties dalībnieku sapulcēs un balsot, viņam ir jābūt ierakstītam dalībnieku reģistrā. Šajā reģistrā jāieraksta arī visas izmaiņas dalībnieku sastāvā, un tās jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Kā pareizi sagatavot dalībnieku reģistru? Kā sagatavot izmaiņas tajā?

Komerclikuma (KL) 136.panta 1.daļā noteikts, ka dalībnieks ir persona, kas ierakstīta dalībnieku (akcionāru) reģistrā, ja likumā nav noteikts citādi. Arī Augstākās tiesas judikatūrā daļu īpašnieka jēdziens ir nošķirts no dalībnieka statusa, norādot, ka kapitālsabiedrības dalībnieka statusam izvirzīts viens priekšnoteikums – par dalībnieku attiecībā pret sabiedrību uzskatāma persona, kura ierakstīta sabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistrā. Proti, dibinātājs iegūst dalībnieka statusu automātiski līdz ar sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā, t.i., tās nodibināšanas dienu. Savukārt subjekts, kurš nav bijis dibinātājs atbilstoši KL 140.panta 1.daļas kritērijiem, bet ieguvis daļu pēc sabiedrības nodibināšanas, iegūst dalībnieka statusu tikai brīdī, kad viņš tiek ierakstīts sabiedrības dalībnieku reģistrā (KL 187. un 235.pants).