Klimata pārmaiņu radītās sekas izjūtam aizvien vairāk gan ar ekstrēmiem laikapstākļiem, gan izmaiņām dabā. Lai mazinātu klimata pārmaiņas un risinātu problēmas, kas saistītas ar vides degradāciju, Eiropas Savienība ir izvirzījusi ambiciozus mērķus samazināt siltumnīcefektu radošo gāzu emisiju par 55% līdz 2030. gadam un līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai. Eiropas Zaļais kurss ir stratēģija, ar kuras palīdzību ES plāno sasniegt klimata neitralitāti.

Līdzautors: Benno Butulis, SIA“PricewaterhouseCoopers Legal”  zvērināts advokāts

Klasifikācijas sistēma ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām

Eiropas Zaļā kursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un nākamo paaudžu labklājību un veselību, sekmējot bezatlikumu ražošanu, viedu pārvietošanos, zemu emisiju ēku būvniecību, bioloģisko daudzveidību, tīru gaisu un ūdeni, veicinot atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu, kā arī aprites un sadarbības ekonomiku, tādējādi mazinot siltumnīcefektu radošo gāzu emisiju apmēru un to absorbēšanu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, būs nepieciešami ievērojami naudas līdzekļi. Eiropas Zaļā kursa investīciju plāns paredz tuvākajā desmitgadē mobilizēt vismaz 1 trlj. eiro investīcijām.

Kas ir nepieciešams mērķa īstenošanai?

Runājot par finansējuma nodrošinājumu šiem mērķiem, tiek lietots jēdziens – ilgtspējīgas finanses. Ilgtspējīgu finanšu būtība ir stiprināt gan privātā, gan publiskā sektora lomu, nodrošinot finansējuma plūsmu uzņēmumiem, kuri jau šobrīd aktīvi iesaistās un veic ilgtspējīgas darbības vai vēlas mainīties un pielāgoties, pārskatot savus darbības modeļus, meklējot jaunus, ilgtspējīgākus un videi draudzīgākus darbības virzienus klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgojoties klimata pārmaiņām.

Lai finanšu institūcijas, aktīvu pārvaldnieki, kā arī publiskais sektors varētu sekmīgi pildīt šo pienākumu un nodrošināt finansējuma pieejamību ilgtspējīgām darbībām un transformācijas procesiem, ir nepieciešama uzticama, kvalitatīva un standartizēta informācija, kas sniegtu atbildi uz jautājumu, kas tad īsti ir ilgtspējīgs un kas sekmēs izvirzīto klimata mērķu sasniegšanu.

Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi zinātniski pamatotu klasifikācijas sistēmu ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām jeb Taksonomijas regulējumu (regula 2020/852/ES par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai), kurā sniedz ieskatu tādās saimnieciskajās darbībās, kas vērstas uz ES izvirzīto vides mērķu sasniegšanu. Tā atzīst par zaļām jeb “vides ziņā ilgtspējīgām” saimnieciskās darbības, kas sniedz būtisku ieguldījumu vismaz viena izvirzītā vides mērķa sasniegšanā, vienlaikus būtiski nekaitējot nevienam citam vides mērķim un nodrošinot minimālas sociālās garantijas. Tas nozīmē, ka uzņēmumam savas saimnieciskās darbības jāveic atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, tostarp principiem un tiesībām, kuri ir izklāstīti astoņās pamatkonvencijās un noteikti ne vien Starptautiskās darba organizācijas deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, bet arī Starptautiskajā cilvēktiesību hartā.

Zaļā kursa nostādījumi uzņēmējiem