Par reiderismu ir dzirdēts un runāts diez gan plaši, tostarp Latvijā, lielu un atpazīstamu sabiedrību kontekstā, tomēr vēl joprojām Latvijas normatīvajos aktos nav atrodama skaidra un vienota šī jēdziena definīcija, tas attiecīgi dod iespējas tā interpretācijai. Jānorāda, ka reiderisms var skart ne tikai lielas, bet arī nelielas sabiedrības.

Reiderisma jēdziens un tipiskākie gadījumi

Lai gan līdzekļi reiderisma pielietošanai var būt dažādi, sasniedzamais mērķis tomēr visos gadījumos būs vienāds, proti, kontroles pārņemšana pār sabiedrības kapitāla daļām un/vai tās aktīviem un/vai pārvaldi, proti, kontrole pār lēmumu pieņemšanu. Tātad darbības, kuru mērķis ir cits, piemēram, saņemt kompensāciju vai citu materiālu labumu par šādu darbību pārtraukšanu vai panākt daļu izpirkšanu par maksimāli augstāku cenu, nebūtu uzskatāmas par reiderismu. Ar jēdzienu “sabiedrība” šī raksta kontekstā tiks apzīmētas gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību, gan akciju sabiedrības.