Latvija, virzoties uz klimata neitralitāti un energoneatkarību no citām valstīm, par savu mērķi ir izvirzījusi pāreju no fosilā kurināmā izmantošanas uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu, piemēram, vēja enerģija, hidroelektroenerģija un saules enerģija, kas kļūtu par galvenajiem lietotajiem energoresursiem Latvijā, tādējādi pārvirzot finanšu līdzekļus no importētajiem energoresursiem uz vietējo energoresursu attīstību.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi" 6. punktam izstrādāts “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam” (Plāns), kas tika pieņemts 2020. gada 4. februārī ar MK rīkojumu Nr. 427. Plāns ir ietvardokuments ilgtermiņa plānošanai, kas nosaka galvenos rīcības virzienus ekonomikas un sabiedrības pieejas maiņai, lai nodrošinātu Plānā noteikto mērķu izpildi un lai sniegtu nepieciešamo ieguldījumu īstenot Eiropas Savienības (ES) un starptautisko apņemšanos.

Latvijas regulējums veidots, ievērojot ES radīto regulējumu atjaunīgo energoresursu plašākai izmantošanai. Regula 2018/1999/ES par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību nosaka darbību piecās dimensijās: enerģētiskā drošība, iekšējais enerģijas tirgus, energoefektivitāte, dekarbonizācija un pētniecība, inovācija un konkurētspēja. Plāns izstrādāts arī atbilstoši Eiropadomes 2014. gada 14. oktobra secinājumiem un Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2015. gada 26. novembra secinājumiem.

Enerģētisko drošību regulē Enerģētikas likumā, kuram pašlaik plānoti apjomīgi grozījumi, kas nonākuši līdz otrajam lasījumam Saeimā. Grozījumi veicinātu energoresursu ražošanas konkurenci un sabiedrības iesaisti, tajos tiek ietverta direktīva 2019/944/ES par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu. Šie grozījumi arī pilnveidotu dabasgāzes regulējumu, paredzot visiem tirgus dalībniekiem vienādus apstākļus un novēršot nevienlīdzību un negodīgu konkurenci. Tāpat noteikti nosacījumi atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšanai. Enerģētikas likuma grozījumi palīdzētu tuvināties Plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai.