Servitūta lietotājam piešķirtas tiesības ierosināt būvniecību un tīklu izbūves dēļ būvniecības ieceres vairs nebūs obligāti jāsadala.

Raksta līdzautore: Jūlija Triščuka, SIA “Sorainen ZAB”, jurista palīdze

2023.gada 30.augustā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, ar kuriem tiek paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības ierosināt būvniecību (tajā skaitā inženierbūves, kas nepieciešamas būves ekspluatācijai, būvniecību ceļu zemes nodalījuma joslā).

Līdzšinējās problēmas

Līdz šim MK noteikumi paredzēja, ka jebkuru būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.