Daudzi uzņēmumi mūsdienās izvēlas slēgt uzņēmuma, nevis darba līgumu, kas, protams, atšķiras. Kāda ir uzņēmuma līguma būtība? Kādas ir uzņēmuma tiesības un pienākumi?

Līgumu veidi un piemērojamais likums

Vienojoties par darba veikšanu, vispirms būtiski pievērst uzmanību tam, kāda līguma veidu darba devējs/uzņēmējs piedāvā noslēgt. Gan uzņēmuma līguma, gan darba līguma pazīme ir nodarbinātības fakta pastāvēšana un atlīdzības saņemšana, tomēr to juridiskā daba ir atšķirīgi. Nereti rodas situācijas, kad noslēgts uzņēmuma līgums, taču, vērtējot pēc būtības, tiek secināts, ka starp pusēm pastāv darba tiesiskās attiecības un tādējādi jābūt noslēgtam rakstveida darba līgumam,tāpēc vispirms jāvērtē, kādas nodarbinātības attiecībās faktiski pastāv starp pusēm.

Attiecības, kuras nodibinātas uz uzņēmuma līguma pamata, regulē Civillikums (CL), savukārt darba attiecībām, kuras nodibina uz darba līguma pamata, piemērojamas Darba likuma (DL) normas.

Ja starp pusēm noslēgts uzņēmuma līgums, tam nav piemērojamas DL noteiktās garantijas darbiniekiem, piemēram, uzteikuma kārtība, tiesības uz atlaišanas pabalstu un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai darba devēja pienākums saglabāt darba vietu bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, ja vien tas pēc būtības neatbilst darba attiecībām.

Civiltiesībās pusēm ir noteikta rīcības brīvība vienoties par attiecību veidu, un šajā gadījumā ir svarīga abu pušu vēlme, taču tiesību normu ietvaros.