Šobrīd Saeimā tiek izskatīti grozījumi Komerclikumā (KL), ar kuriem jaunā redakcijā tiek plānots izteikt komercsabiedrību reorganizāciju regulējošo KL C daļu, tostarp ieviešot sadaļu par pārrobežu reorganizāciju.

Šī sadaļa likumprojektā ieviesta, transponējot direktīvas 2019/2121, ar ko groza direktīvu 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu  prasības, kas nacionālajā likumdošanā dalībvalstīm bija jāievieš līdz 2023.gada 31.janvārim atbilstoši grozījumiem likumā “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā”.

Būtiskākais šīs direktīvas ieviestais jauninājums – Eiropas Savienības (ES) līmenī vienoti tiek regulēta pārrobežu sadalīšana un pārveidošana. Līdz šim ES līmenī vienots regulējums bija paredzēts tikai attiecībā uz pārrobežu apvienošanu (kas turpmāk raksta ietvaros atbilstoši KL lietotajai terminoloģijai tiks saukta arī par reorganizāciju).