Vai tas, ka valdes loceklis balso “pret”, ietekmē viņa turpmāko amata pildīšanas gaitu? Vai balsošana “pret” atbrīvo valdes locekli no atbildības par pieņemto lēmumu, ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi?

Par valdes locekļiem

Valdes loceklis ir kapitālsabiedrības amatpersona, kura loma ir paredzēta Komerclikumā (KL), cita starpā paredzot arī jautājumus par valdes locekļu tiesībām vadīt un pārstāvēt sabiedrību, kā arī valdes locekļu atbildību gadījumos, kad pārstāvība ir realizēta prettiesiski. Dalībnieku sapulcei ir tiesības ievēlēt un atsaukt gan valdes, gan arī padomes locekli. Valde var sastāvēt gan no viena, gan vairākiem valdes locekļiem, kas ir rīcībspējīgas fiziskas personas.

Ar valdes locekļu atbildību saistītie jautājumi ir noteikti KL, taču arī Latvijas tiesu praksē ir atziņas par valdes locekļa atbildības aspektiem. KL paredz, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Atbildība, kas sagaida valdes locekli, ir skaidri norādīta KL un tiesu praksē, un, lai valdes loceklis varētu atbrīvoties no atbildības saistībā ar sabiedrības zaudējumiem, tam jāpierāda, ka viņš rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, izvairoties pat no vieglas neuzmanības.

Sekas par balsošanu “pret”

Valdes locekļi atbild solidāri, un solidāra atbildība iestājas tikai tiem valdes locekļiem, kas ir rīkojušies prettiesiski. Valdes loceklis nevar attaisnoties ar to, ka nav zinājis vai spējis kaut ko darīt saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem. Valdes locekļa atbildība sākas brīdī, kad sabiedrība cieš zaudējumus, nevis tad, kad tiek pieņemts prettiesisks lēmums.