Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 221.panta 8.daļu valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim. Lai arī KL skaidri noteiktas valdes locekļa tiesības uz atlīdzību, nereti rodas jautājums, vai sabiedrībai jāmaksā atlīdzība valdes loceklim. Kādi riski pastāv, ja valdes loceklis veic bezatlīdzības darbu?

Pienākumi un atlīdzība

Valdes loceklis veic darbu sabiedrībā, sniedzot ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, proti, sabiedrības dalībnieku interesēs veicina peļņas gūšanu. Valdes locekļa amata pildīšanai ir ekonomiska jeb mantiska vērtība.

Valdes locekļa tiesības saņemt atalgojumu ietver divus aspektus:

  • padarītā darba apmēru;
  • atbildības apmēru, ko valdes loceklis uzņemas, ieņemot amatu.

Par pārkāpumiem, kurus izdarījusi privāto tiesību juridiskā persona, nozaru likumos noteiktajos gadījumos pie administratīvās atbildības sauc valdes locekli, piemēram, valdes loceklis ir administratīvi atbildīgs par nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kā arī tos atlīdzina.

Saskaņā ar KL 221.panta 8.daļu par valdes locekļa atlīdzības apmēru lemj padome, savukārt gadījumā, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, par to lemj dalībnieku sapulce.