Gan uzņēmumi, gan privātpersonas, vēloties veikt lielāku pirkumu, nereti aizņemas naudu. Kas jāņem vērā, ja kredītu vēlas atmaksāt pirms termiņa?

Saistību dzēšanas tiesības

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 8.panta 3.daļa paredz, ka patērētājam ir tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības pirms patērētāja kreditēšanas līgumā noteiktā termiņa. Šajā gadījumā viņam ir tiesības uz to, lai taisnīgi tiek samazinātas kopējās kredīta izmaksas, kas sastāv no procentiem un citām izmaksām līguma atlikušajā termiņā

Ministru kabineta (MK) Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 99.punkts paredz, ka patērētājam ir pienākums veikt maksājumus (piemēram, procentu un citus) tikai par to laikposmu, līdz kuram tas pilnībā nokārto savas kredīta saistības saskaņā ar kreditēšanas līgumu.

No PTAL 8. panta 3.daļā minētā izriet, ka tiesības uz taisnīgu samazinājumu attiecas uz kredīta kopējām izmaksām. 

Kredīta kopējās izmaksas definētas PTAL 1.panta 9.punktā, paredzot, ka tās ir visas izmaksas (procentu maksājumi, komisijas nauda, nodevas un citi maksājumi, izņemot zvērināta notāra izmaksas), kas saistītas ar kreditēšanas līgumu un zināmas kredīta devējam. Šajās izmaksās iekļauj arī papildu pakalpojumu izmaksas, piemēram, apdrošināšanas prēmijas (ja tas nepieciešams, lai saņemtu kredītu vai izdevīgākus nosacījumus). Ja kredīta atmaksa nodrošināta ar nekustamo īpašumu vai tā mērķis ir tiesības uz nekustamo īpašumu (to iegūšana vai saglabāšana), kopējās izmaksās iekļauj arī īpašuma vērtēšanas izmaksas, ja tas nepieciešams kredīta saņemšanai. Izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ar to saistīto tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, neietver kopējās izmaksās. 

Izvērtējot komisiju maksu veidus, kurām piemēro kredīta kopējo izmaksu samazināšanu kredīta ātrākas atmaksas gadījumā, jāņem vērā kredīta kopējo izmaksu definīcija.