Lai pārņemtu direktīvas 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu prasības Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbilstoši Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumam ir izstrādāts Ministru Kabineta noteikumu projekts "Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi", kurā paredzēts uzlikt pienākumu ražotājiem pašiem izveidot vai iesaistīties izveidotā ražotāju paplašinātās atbildības sistēmā (RAS), informē SIA "Zaļā josta".

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums nosaka, ka ražotājiem, kas laiž tirgū mitrās salvetes, balonus un plastmasu saturošus zvejas rīkus, no 2024.gada 31.decembra ir jāizveido RAS vai arī jāpiedalās RAS sistēmā, lai būtu nodrošināta šo plastmasu saturošo izstrādājumu uzskaite un to radīto atkritumu atbilstoša apsaimniekošana. Minētās izmaiņas vēl ātrāk skars tabakas izstrādājumu ražotājus – tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ir jāizveido vai jāpiedalās RAS jau no 2023.gada 5.janvāra.

Turpmāk RAS komersantam būs jānodrošina plastmasu saturošu izstrādājumu radītā piegružojuma savākšana un savākto atkritumu apsaimniekošana, izmaksu segšana pašvaldībai par publiskās vietās veiktu plastmasu saturošu izstrādājumu vides piegružojuma savākšanu un savākto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī papildus jānodrošina šādu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūras izveide un uzturēšana, kā arī jāinformē patērētāji par plastmasas negatīvo ietekmi uz vidi.

Pašlaik valsī izveidotās RAS neapsaimnieko nevienu no nosauktajiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem vai plastmasu saturošiem zvejas rīkiem. Kā arī šo izstrādājumu un rīku ražotājiem nav bijušas papildu izmaksas šādu RAS uzturēšanā.

SIA "Zaļā josta" ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas (LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides un klimata jomā ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku) līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" īstenošanu. Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības partneriem.

SIA "Zaļā josta" projekta ietvaros piedalīsies divu aktivitāšu īstenošanā: projekta ietvaros kopā ar citiem sadarbības partneriem izvērtēs un izstrādās ieteikumus ražotāja atbildības sistēmas modeļa ieviešanai Latvijā attiecībā uz tabakas izstrādājumu ar filtriem, un filtriem lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ar mērķi panākt situācijas uzlabošanos un mazināt piesārņojumu no cigarešu izsmēķiem, meklēt piemērotākos risinājumus, kas motivē cilvēkus izmest cigarešu izsmēķus sadzīves atkritumu konteinerā. Projektā paredzēts pētīt patērētāju uzvedību un modelēt uzvedības maiņu, izveidojot preventīvu infrastruktūru divu pašvaldību pilotteritorijās un veikt visaptverošu sabiedrību uzrunājošu, izglītojošu un informējošu kampaņu.

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" ir saņēmis finansējumu no ES LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA). Projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028.gadam noteiktos pasākumus.

SIA "Zaļā josta" kopējais projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 301 009 eiro, no šīs summas EK LIFE programmas finansējums ir 181 205 eiro, VRAA valsts budžeta līdzfinansējums ir 90 603 eiro un SIA "Zaļā josta" finansējums ir 30 201 eiro.