2022.gada 20.septembra Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā, kuras ievaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju plašākai izmantošanai, kā arī bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, kas tika izstrādāti atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajiem priekšlikumiem atbalsta programmas saskaņošanas laikā. Līdz ar to tuvākā laikā finanšu institūcija "Altum" plāno uzsākt uzņēmumu projektu pieņemšanu, informē Ekonomikas ministrija.

Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un AER tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumiem būs pieejams kā finanšu institūcijas "Altum" aizdevums vai "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai – maksimālā aizdevuma summa ir 5 milj. eiro ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Savukārt atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb finanšu institūcija "Altum" samazinās aizdevuma apmēru 30% apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 milj. eiro, pēc tam, kad energoefektivitātes paaugstināšanas vai AER tehnoloģiju ieviešanas projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Aizņēmumu uzņēmums varēs saņemt nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošana darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu varēs ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, biomasas tehnoloģiju ieviešanai u.c. tehnoloģijām.

Tāpat atbalsta programmas ietvaros būs pieejams arī atbalsts eksportējošiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, t.i – jaunu M1 kategorijas (papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) transportlīdzekļu iegādei, kas pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km (turpmāk – elektroauto).

Uzņēmējs, iegādājoties elektroauto, no finanšu institūcijas "Altum" saņems garantiju līzinga pakalpojuma sniedzēja līzinga maksājuma saņemšanai un, sasniedzot sākotnēji projekta ietvaros noteiktos mērķus, līzinga maksājumam tiks piemērota kapitāla atlaide - līzinga maksājuma samazinājums. Maksimāli pieļaujamā kapitāla atlaide viena elektroauto iegādei nevarēs pārsniegs 5 tūkst. eiro, nepārsniedzot 30% no elektroauto izmaksām. Kapitāla atlaide, kuru piešķirs vienam uzņēmējam visu projekta ietvaros noteikto elektroauto iegādei, būs līdz 30% no elektroauto izmaksām, bet ne vairāk kā 180 tūkst. eiro.

Projekti tiks pieņemti trīs atlases kārtās, sākot ar š.g. rudeni, katru atlasi organizējot divu mēnešu garumā (paziņojums par atlases kārtas sākumu tiks publicēts tīmekļa vietnē Altum.lv). Katrā atlases kārtā atbalstam uzņēmumu energoefektivitātei  tiek paredzēti 8 583 613 eiro, atbalstam saules paneļiem u.c. AER  pašpatēriņam - 15 tūkst. eiro un elektroauto iegādei tikai eksportējošiem apstrādes rūpniecības komersantiem – 1 666 666 eiro.

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atklātos konkursos (iepriekš bija noteikts, ka projektu vērtēšana notiks rindas secībā), kuros lielāku punktu skaitu saņems projekti, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz atbalstu 1000 eiro.

Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir 25,75 milj. eiro, pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām – 45 milj. eiro, savukārt elektroauto – 5 milj. eiro.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i.investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1.pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Kā zināms, Atveseļošanas fonds ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda finansējumam. Atveseļošanas fonda mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.