Lai nodrošinātu skaidrus un proporcionālus noteikumus tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma apmēriem, kā arī sniegtu iespējas Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) gan pieprasīt uzraudzībai nepieciešamo informāciju, gan attiecīgi reaģēt, ja konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām, 22.novembra sēdē tika lemts pilnveidot normatīvo regulējumu par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, tūrisma aģentu un ceļotāju tiesībām un pienākumiem, informē Ekonomikas ministrija.