2018. gadā vislabāk apmaksātā profesiju grupa bija kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti, kuru bruto mēneša darba samaksa bija vidēji 3 279 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes Darba samaksas struktūras apsekojuma dati. Starp labāk atalgotajām profesiju grupām ierindojas arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji (2 931 eiro) un programmētāji, lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi (2 644 eiro).

Darba samaksas struktūras apsekojums visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs tiek veikts reizi četros gados pēc vienotas metodoloģijas, nodrošinot rādītāju salīdzināmību un vienlaicīgi izvairoties no datu nodrošinātāju pārmērīga sloga.

2018. gadā vislabāk pelnošo darbinieku profesiju grupas

Profesijas grupas nosaukums un kods saskaņā ar LR Profesiju klasifikatoru

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2018. gadā, eiro

Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti (315)

3 279

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji (133)

2 931

Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi (251)

2 644

Ārsti (221)

2 543

Juridisko lietu vecākie speciālisti (261)

2 162

Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti (252)

2 106

Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki (835)

2 034

Tirdzniecības, tirgzinības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti (243)

2 021

Tirdzniecības,  tirgvedības un attīstības jomas vadītāji (122)

1 990

Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji (141)

1 961

Ielu pārdevējiem mazākās mēneša algas

Pārdevēji, kas pārdod dažādas preces (izņemot pārtiku) ielās, stadionos, kinoteātros, teātros un citās sabiedriskās vietās, vidēji mēnesī saņēma 518 eiro lielu algu pirms nodokļu nomaksas, kas ir zemākais rādītājs starp visām profesiju grupām. Mazākie atalgojumi bija arī bērnu pieskatītājiem un skolotāju palīgiem – 588 eiro, atkritumu savācējiem – 621 eiro, pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādniekiem – 625 eiro, māju, viesnīcu un biroju apkopējiem un palīgiem – 632 eiro, kā arī apģērbu izgatavotājiem, individuālās aprūpes darbiniekiem, zivsaimniecības darbiniekiem un medniekiem, kuru algas  pirms nodokļu nomaksas bija mazākas par 700 eiro.

Labāks atalgojums darbiniekiem ar augstāku izglītību

Abu dzimumu darbinieki ar augstāko izglītību bija labāk atalgoti nekā vidējo un zemāku, arī profesionālo, izglītības līmeni ieguvušie, taču sievietes 2018. gadā vidēji pelnīja mazāk nekā vīrieši visās iegūtās izglītības grupās.

Visaugstākais vienas stundas vidējais atalgojums bija vīriešiem un sievietēm ar doktora grādu (attiecīgi 12,40 un 10,25 eiro) un maģistra grādu (9,80 un 7,57 eiro). Darbiniekiem, kuru izglītība ir zemāka par sākumskolas izglītību, vidējais stundas atalgojums bija 3,50 eiro vīriešiem un 3,14 eiro sievietēm.

Darba samaksas lielums atkarīgs arī no nostrādāto gadu skaita uzņēmumā vai iestādē

2018. gadā visaugstākais vidējais mēneša atalgojums bija darbiniekiem ar darba stāžu no 15 līdz 19 gadiem, zemākais – darbiniekiem, kas nostrādājuši mazāk par vienu gadu. Vidējā darba samaksa būtiski neatšķīrās darbiniekiem ar 1 līdz 9 gadu darba pieredzi un tiem, kas nostrādājuši 30 un vairāk gadus vienā uzņēmumā vai iestādē.

Vairāk nekā ceturtdaļai darbinieku ir noslēgts koplīgums

Darba samaksas struktūras apsekojumā tika apkopota arī informācija par noslēgtajiem koplīgumiem un nostrādātajām un apmaksātājam virsstundām. Koplīgumu slēgšanu var ierosināt gan darba devējs, gan darbinieku pārstāvji vai organizācijas. Slēdzot darba koplīgumu, darbinieki iegūst labvēlīgākus darba tiesisko attiecību nosacījumus salīdzinājumā ar spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2018. gadā ar koplīgumiem tika aptverti 27% darbinieku. Lielākais aptverto darbinieku īpatsvars no kopējā darbinieku skaita nozarē bija izglītības (64%), veselības un sociālās aprūpes (61,3%) un enerģētikas (65,1%) nozarēs.

Iekārtu un mašīnu operatori visbiežāk veic apmaksātu virsstundu darbu

2018. gadā apmaksātas virsstundas strādāja 5,1% no visiem darbiniekiem. Pēc darba devēju sniegtajiem datiem, apmaksātās virsstundas biežāk tika uzrādītas iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru profesiju pamatgrupas darbiniekiem – virsstundas ir reģistrētas 11,8% darbinieku. Visretāk apmaksātas virsstundas tiek norādītas starp vadītājiem (1,4%) un vecākajiem speciālistiem (2,4%).

Darbinieku skaita sadalījums pa profesiju pamatgrupām ar samaksu par virsstundām

 

Darbinieku skaits, tūkst.

tai skaitā ar virsstundām, tūkst.

Īpatsvars, %

PAVISAM

904,5

46,1

5,1

Vadītāji

119,4

1,6

1,4

Vecākie speciālisti

179,4

4,2

2,4

Speciālisti

130,7

4,3

3,3

Kalpotāji

55,1

4,1

7,5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

120,7

9,4

7,8

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

5,1

0,3

5,8

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

91,5

6,6

7,2

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

85,0

10

11,8

Vienkāršās profesijas

109,6

5,5

5

Darba samaksas struktūras apsekojums tiek veikts reizi četros gados visās ES dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas, kas nodrošina salīdzināmus atalgojuma rādītājus.

Apsekojuma mērķis bija iegūt informāciju par vidējo darba samaksu un to ietekmējošiem faktoriem – gan tiem, kas raksturo darbinieku, gan darba devēju. Dati ir pieejami sadalījumā pēc darbinieka dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības līmeņa, profesijas grupas, nostrādāto gadu skaita pie darba devēja, darba līguma veida, darba slodzes un koplīguma esamības, sadalījumā pa nozarēm, darba devēja uzņēmuma lieluma grupas un reģiona, kur darbinieks faktiski strādā. Ir pieejama informācija arī par virsstundām un to apmaksu.

Galvenie rādītāji ir stundas un mēneša vidējā regulārā darba samaksa 2018. gada oktobrī un mēneša vidējā darba samaksa ar neregulārām prēmijām un piemaksām 2018. gadā.