Lasītājs jautā: Kuram jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un/vai apsaimniekošanas maksa, ja uzņēmums nomā telpas?

Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantu nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums.

No minētā izriet, ka NĪN var maksāt:

  • īpašnieks;
  • valdītājs;
  • persona, kuras lietošanā ir nekustamais īpašums (piemēram, īrnieks, nomnieks).