Ne visas juridiskas personas, kuras veic saimniecisko darbību, ir komersanti. Kādos gadījumos juridiskas personas nav komersanti, bet tomēr gūst peļņu un veic saimnniecisko darbību?

Juridiskas personas, kas nav komersanti, bet tomēr veic saimniecisko darbību un gūst peļņu, ir:

  • kooperatīvās sabiedrības;
  • individuālie un ģimenes uzņēmumi;
  • biedrības un citas nevalstiskās organizācijas (NVO).

Kooperatīvās sabiedrības

Kooperatīvās sabiedrības ir brīvprātīgu personu apvienības, kuru nolūks ir veicināt biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu. Tās var būt fizisko un juridisko personu apvienības, kas veic saimniecisko darbību, piemēram, lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē. Tām piemēro Kooperatīvo sabiedrību likumu

Kooperatīvo sabiedrību darbību attiecībā uz uzņēmumu un filiāli, prokūru un parasto komercpilnvaru, darījumiem, izņemot darījumus starp sabiedrību un tās biedru sabiedrības sniegto pakalpojumu ietvaros, piemēro Komerclikuma noteikumus. Savukārt kooperatīvās sabiedrības pamatprincipus, organizatorisko struktūru, dibināšanu, likvidāciju un reorganizāciju regulē Kooperatīvo sabiedrību likums.