Veicot nekustamā īpašuma darījumus, uzņēmumiem nepieciešams ņemt vērā vairākas nianses iegādes procesā: kārtīgi jāiepazīstas ar nekustamā īpašuma dokumentāciju, jānoformē dokumenti pie notāra, jāsagatavo līgums u. tml. Aplūkosim svarīgāko!

Darījuma pušu pirmsizpēte, atsavināšanas līguma izstrāde

Nekustamo īpašumu darījumi praksē to lielo vērtību, kā arī dažādo īpašumu apgrūtinājumu dēļ pircēji mēdz slēgt arī papildu līgumus darījumu nodrošināšanai. Piemēram, ar darījuma kontu starpniecību un bankas garantijām tiek nodrošināta pirkuma maksas un īpašumtiesību uz nekustamo īpašumu vienlaikus pāreja.

Nekustamā īpašuma darījumos ieteicams veikt nekustamā īpašuma izpēti, iepazīstoties ar zemesgrāmatu un kadastra reģistra datiem, būvniecības u. tml. dokumentāciju, un, ja nepieciešams kredīts pirkuma samaksai, pasūtīt arī īpašuma novērtējumu. Maksājot par nekustamā īpašuma iegādi, jāsniedz pierādījumi darījumā iesaistītajām bankām, nekustamo īpašumu aģentiem par nekustamā īpašuma iegādē izmantojamo līdzekļu izcelsmi atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

Sagatavojot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, jāņem vērā īpašuma veids (ēkas, zemesgabals (apbūvēts vai neapbūvēts)). Iegādājoties dzīvokli, jāievēro: ja zemesgrāmatā attiecībā uz īpašumu ir nostiprināti spēkā esoši īres līgumi, tie saistīs arī jauno dzīvokļa īpašnieku – tam nebūs iespējas pašam dzīvokli lietot, kamēr īres līgums būs spēkā.

Arī iegādājoties neapdzīvojamas telpas (komercplatības), jauno īpašnieku saistīs tikai zemesgrāmatā nostiprinātie nekustamā īpašuma nomas līgumi. Īpašuma atsavinātājam (tā iznomātājam) gan dzīvojamo, gan neapdzīvojamo telpu atbrīvošanas gadījumā jāatlīdzina nomniekam vai īrniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaikus izbeigšanu.

Nekustamo īpašumu iegādē jāpārliecinās arī par to, vai īpašums nav uzskatāms par kultūras pieminekli, vai neatrodas pašvaldību administratīvajā teritorijā un vai tas nav vajadzīgs, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, – šādā gadījumā uz to valstij vai pašvaldībai būs pirmpirkuma tiesības. Ja tās netiek ievērotas, īpašuma atsavināšanas darījums uzskatāms par spēkā neesošu.