Uzņēmumam regulāri un laikus jāinformē akcionāri un citas ieinteresētās puses par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem, tādējādi nodrošinot sava uzņēmuma darbības caurspīdīgumu. Aplūkosim, kā to māca darīt jaunais Korporatīvās pārvaldības kodekss!

Proti, 2021. gadā publicēts Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādātais Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss. Tā 17. principā definēta labas korporatīvās pārvaldības pieeja uzņēmuma darbības caurskatāmībai, un tas kalpo kā palīgs investoru attiecību veidošanai un veiksmīgākai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm. Kā minēts, kodekss nosaka, ka uzņēmumam jāinformē akcionāri un citas ieinteresētās puses, kā arī definē, kāda informācija un kādā apmērā būtu ievietojama uzņēmuma mājaslapā.

Korporatīvās pārvaldības un nefinanšu ziņojumi

Šogad Latvijā lielajām valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām jāpiemēro labas korporatīvās pārvaldības principi un jāgatavo gan korporatīvās pārvaldības, gan nefinanšu paziņojums, tādējādi sniedzot savām ieinteresētajām pusēm informāciju, kā praksē tiek piemēroti dažādie kodeksa principi, piemēram, kā tiek veidotas šo kapitālsabiedrību attiecības ar dažādajām iesaistītajām pusēm un cik caurspīdīga ir to darbība.

Šobrīd vairākās valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās notiek aktīvs darbs pie šo ziņojumu izstrādes. Uzņēmumi iepazīstas ar kodeksu un tajā iekļautajiem labas korporatīvās pārvaldības principiem, vērtējot nepieciešamās izmaiņas iekšējos procesos un procedūrās, lai nodrošinātu atbilstošu šo principu piemērošanu. Ja pēc padziļinātas analīzes tiek secināts – šobrīd kādu principu objektīvu iemeslu dēļ vēl nevar piemērot –, tas jāpaskaidro korporatīvās pārvaldības paziņojumā.

Attiecībā uz nefinanšu paziņojumiem uzņēmumiem jāatbild uz jautājumiem par to, kādus mērķus tie vēlas sasniegt vides, sociālajā un pārvaldības (ESG) jomā, lai ilgtermiņā kļūtu konkurētspējīgāki un labāk pielāgotos pašreizējiem izaicinājumiem. Svarīgi apzināties, ka pirms nefinanšu paziņojuma publicēšanas jāveic ievērojami sagatavošanās darbi, nosakot sasniedzamos mērķus un identificējot nepieciešamos datus, lai mērītu virzību uz šo mērķu sasniegšanu, kā arī jāizvēlas noteiktas pamatnostādnes vai standarti, ko izmantot nefinanšu paziņojumā sniedzamās informācijas atspoguļošanai.

Svarīgi ņemt vērā, ka Eiropas Savienība ir uzsākusi darbu pie vienota nefinanšu paziņojumu standarta izstrādes, – tas tuvākajā laikā būs saistošs plašam uzņēmumu lokam arī Latvijā. Standarta mērķis ir veicināt salīdzināmas un ticamas informācijas pieejamību gan ieguldītājiem, gan sabiedrībai kopumā par uzņēmumu ilgtspēju ESG jomās.

ESG faktori – arvien būtiskāki