Tuvojoties vasarai, aktualizējas arī būvniecības sezonas sākums. Rakstā sniegsim īsu ieskatu par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" saistībā ar pirmās grupas ēkām un vienkāršotām pārbūvēm un atjaunošanu, kas atvieglo un veicina ātrāku un efektīvāku būvniecības procesu. Raksta līdzautore: Elizabete Titova, SIA "ZAB Kronbergs Čukste LEVIN" juriste.

Šāgada sākumā tika pieņemti un spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, lai vienkāršotu ēku vai to daļu atjaunošanas un pārbūvju saskaņošanu, mazinātu administratīvo slogu un izmaksas, kā arī novērstu praksē konstatētās nepilnības.

Pirmās grupas ēkas

Par pirmās grupas ēkām tiek uzskatītas vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas, kā arī transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2. Šāds iedalījums stājās spēkā šā gada 16. martā. Agrākais regulējums paredzēja nedaudz detalizētāku izklāstu, norādot trīs iespējamās opcijas pirmās grupas ēkām:

  • mazēka (vienstāva ēka, arī nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m²);
  • ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka ar apbūves laukumu līdz 60 m²;
  • atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m², tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstama iekārta.

Jāatzīst, ka jaunais regulējums apkopo iepriekšējā regulējumā noteikto, īpaši neizdalot ēku īpašības. Tātad, pamatojoties uz abiem regulējumiem, pie pirmās grupas ēkām pieder pirtis, lapenes, šķūņi, saimniecības ēkas, nojumes u. c.

MK noteikumi Nr. 529 jau iepriekš paredzēja gadījumus, kad nav nepieciešams dokumentu kopums būvniecības iecerei, un šāds regulējums paliek spēkā arī turpmāk saistībā ar pirmās grupas ēku atjaunošanu, kā arī attiecībā uz interjera projektiem, logu un ārdurvju atjaunošanu vai nomaiņu u. tml.

Sākot ar 2022. gada 1. martu, pirmās grupas ēkas nojaukšanai, palīgēkas (mazēkas) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas (izņemot gadījumu, ja minētā būvniecība paredzēta pilsētā), nojumes (mazēkas) jaunai būvniecībai vai novietošanai meža zemēs tiek izmantots paziņojums par būvniecību, kas ietverts MK noteikumu Nr. 529 1.1 pielikumā.

__________________________________________________________________________

Ja paredzēta pārbūve vai atjaunošana, būvspeciālistam jāizstrādā risinājums, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, ugunsdrošību, lietošanas drošumu, vides pieejamību, arhitektonisko kvalitāti

__________________________________________________________________________

Savukārt paskaidrojuma raksts, kas ietverts šo pašu noteikumu 1. pielikumā, tiek izmantots pirmās grupas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai, pirmās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai vai novietošanai, pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurācijai, pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvei, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves, vienkāršotai pārbūvei vai ēkas vai tās daļas konservācijai.

Jāpiebilst gan, ka daļai iepriekšminēto gadījumu var izmantot paskaidrojuma rakstu, izņemot situācijas, ja nav nepieciešami dokumenti būvniecības iecerei vai tiek izmantots paziņojums par būvniecību.

Būvvaldē ierosinot būvniecību pirmās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātāja paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves (iesniegums) ir uzskatāms arī par iesniegumu Valsts zemes dienestam ēkas vai telpu grupas datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir akceptējusi šo būvniecības ieceri. Šādi tiek samazināts administratīvais slogs būvniecības ierosinātājam, lai ar vienu iesniegumu aptvertu vairākas darbības.

Pirmās grupas ēku būvniecība tiek ierosināta, iesniedzot būvvaldē paskaidrojuma rakstu. Arī pēc būvniecības pabeigšanas būvvaldē jāiesniedz noteikti dokumenti, kas norādīti paskaidrojuma rakstā.

Vienkāršota pārbūve un atjaunošana