Lasītājs jautā: Persona mantojusi vairākas sabiedrības kapitāldaļas, kuras vēlas pārdot. Uzņēmumam ir vēl trīs kapitāldaļu īpašnieki. Mantotajām kapitāldaļām atrasts pircējs – fiziska persona. Vai kapitāldaļu īpašnieks ir tiesīgs pārdot mantotās uzņēmuma daļas, neievērojot pirmpirkuma tiesības?

Sākotnēji jānorāda, ka pirms darījumu veikšanas ar mantotajām daļām, mantiniekam par to iegūšanu jāpaziņo sabiedrības valdei. Paziņojumam jāpievieno dokuments, kas apliecina daļu iegūšanu īpašumā (mantojuma apliecība vai tiesas nolēmums), vai šī dokumenta notariāli apliecināta kopija. Pēc tam valde veiks atbilstošu ierakstu dalībnieku reģistrā.

Mantinieka tiesības

Sabiedrības statūtos tiek norādīts, vai daļu pārdošana nav aizliegta. Šādā gadījumā arī daļu mantiniekam jāievēro pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība. Tas balstās uz tā saukto mantisko attiecību kontinuitātes principu, kas nosaka, ka nav pieļaujams, ka ar mantojuma atstājēja nāvi izbeigtos kādas tiesības vai pienākumi, kas pēc savas tiesiskās dabas var tikt mantoti. Pie šādām tiesībām pieder arī pienākums ievērot pirmpirkuma tiesības. Izņēmums pastāv tikai tad, ja sabiedrības statūti paredz atbrīvojumu no tām.

Savukārt, ja statūti paredz, ka pirmpirkuma tiesības nav izmantojamas, daļu mantinieks var pārdot daļas pēc saviem ieskatiem. Kad pircējs atbilstoši līgumam ieguvis īpašuma tiesības uz daļām, pircējs un pārdevējs par darījumu kopīgi paziņo sabiedrības valdei. Paziņojumā jāapliecina daļu nodošana. Alternatīvi paziņojumam var pievienot pirkuma līguma oriģinālu vai tā notariāli apliecinātu kopiju. Trīs darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par izmaiņām dalībnieku reģistrā.