Turpinot janvārī aizsākto tēmu par uzņēmumu ilgtspējas jautājumiem, apskatīsim uzņēmumu ietekmi uz apkārtējo vidi, kas ir fundamentāla ilgtspējas daļa.

Par klimata pārmaiņām tiek runāts jau desmitiem gadu. Kā stūrakmeni var minēt 2015.gada Parīzes nolīgumu, ar kuru tika panākta vienošanās, ka līdz 2030.gadam jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz tādam līmenim, lai vidējās globālās temperatūras ikgadējais pieaugums būtu krietni zem 2°C, tiecoties uz vēlamo pieaugumu 1,5°C gadā. Šo nolīgumu ratificējusi arī Latvija. Pagāja gandrīz desmit gadi, kamēr līdz ar Eiropas pieņemto Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu ir pienācis laiks, kad atbildīga attieksme pret vidi tiešā veidā skars arī uzņēmumu obligātās informācijas atklāšanas prasības gada pārskatā. Ziņošanas prasības attieksies gan uz uzņēmuma iepriekšējo ziņošanas periodu, gan uz īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāniem nākotnē. Rūpes par vidi kļūst par vienu no dzīvotspējīga un konkurētspējīga biznesa pamatnostādnēm.

Vides ilgtspēja ir atbildība par dabas resursu saglabāšanu un globālo ekosistēmu aizsardzību, lai atbalstītu veselību un labklājību gan tagad, gan nākotnē. Tā kā daudzi lēmumi, kas ietekmē vidi, nav jūtami uzreiz, galvenais vides ilgtspējas elements ir tā tālredzīgais raksturs. Tieši tādēļ, sākot no 2024.gada, atbildīga attieksme pret apkārtējās vides un ekosistēmas saglabāšanu biznesā tiek regulēta ar normatīvajiem aktiem.

Vides ilgtspējas regulatīvais rāmis

Korporatīvā ilgtspējas ziņošanas direktīva jau par 2024.gadu lieliem uzņēmumiem ar 500 darbiniekiem, kas šobrīd ir pakļauti Nefinanšu direktīvai, nosaka publicēt ilgtspējas ziņojumu savā vadības ziņojumā saskaņā ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem (European Sustainability Reporting Standards (ESRS)). Datu ticamības nolūkos ilgtspējas ziņojumu papildus pārbauda revidents.

2023.gada 22.decembrī Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti tika publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejami arī latviešu valodā. Tas nozīmē, ka tagad šie standarti ir oficiāls normatīvais dokuments, kas tiešā veidā likumdošanā jāpārņem ES dalībvalstīm. Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti uzņēmumiem nosaka vienotas informācijas atklāšanas prasības savā ilgtspējas ziņojumā par ESG principiem – vide (environmental), sociālā atbildība (social) un pārvaldība (governance) –, ietverot piecus standartus klimata jomā: