Šogad sākam jaunu rakstu sēriju, kurā pētīsim un skaidrosim uzņēmuma ilgtspējas jautājumus, kas tiek apzīmēti ir dažiem jau izprotamiem, bet lielai daļai neko daudz neizsakošajiem trīs burtiem – ESG. Lai arī ilgtspējas ziņojumi obligāti no šī gada ir tikai nelielai daļai uzņēmumu, tomēr par ESG pamatprincipiem jādomā ne tikai ziņojumu dēļ – atbildīga komercdarbība ir katra nākotnes uzņēmuma kods. Pirmā sērija – sociālā atbildība.

Lai uzņēmums būtu ekonomiski dzīvotspējīgs un atbildīgs jaunajā ilgtspējas realitātē, kas balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējas attīstības mērķiem, tam jāievēro ilgtspējas attīstības ESG principi – vide (environmental), sociālā atbildība (social) un pārvaldība (governance). Sociālā atbildība ir uzņēmuma izpratne par tā būtisko ietekmi uz sociālo vidi un ar to saistītiem riskiem un iespējām, kā arī no dubultā būtiskuma aspekta svarīga ir sociālās vides ietekme uz uzņēmumu.

Ziņošanas rāmis

Saskaņā ar normatīvajiem regulējumiem ilgtspējas ziņojums būs vadības ziņojuma neatņemama sastāvdaļa, proti, uzņēmuma gada pārskata sastāvdaļa. Tādēļ, lai palīdzētu uzņēmumiem unificētā un caurskatāmā formā atspoguļot sociālās atbildības informāciju, Eiropas Savienība izstrādājusi jaunu direktīvu un standartus.

2023.gada 5.janvārī stājās spēkā Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva, kas uzlabo un pastiprina noteikumus par vides, sociālo un pārvaldības informāciju, kas uzņēmumiem būs jāsniedz savā ilgtspējas ziņojumā. Savukārt 23.oktobrī direktīva tika integrēti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartos. Jaunie normatīvie akti ir liels atbalsts sociālās atbildības informācijas atainošanā ne tikai no faktiskās, bet arī no teorētiskās puses, strukturējot un regulējot to.