Uzņēmuma dibināšanas procesā nereti nākas sastapties ar struktūrvienības reģistrēšanu. Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā metodiskajā materiālā “Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā” skaidro, kādos gadījumos jāreģistrē struktūrvienības!

VID kā nodokļu maksātājus reģistrē šādus subjektus, kas nav reģistrējami Uzņēmumu reģistrā:

  • ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības;
  • nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, kas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” visu nodokļu likumu piemērošanai uzskatāmas par atsevišķiem iekšzemes nodokļu maksātājiem.

Struktūrvienību reģistrēšana

VID kā nodokļu maksātājus reģistrē arī nodokļu maksātāju struktūrvienības (tostarp tīmekļa vietņu struktūrvienības).

Struktūrvienība ir juridiskas personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisku un juridisku personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijā vai ārvalstīs. Struktūrvienībai nav juridiskas personas statusa.

Struktūrvienībai ir jābūt teritoriāli izvietotai konkrētā vietā ārpus uzņēmuma juridiskās adreses.

Ja nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas ir izvietotas zemes gabalos ar atsevišķiem kadastra numuriem un adresēm, VID kā struktūrvienības tās reģistrējamas atsevišķi.

Savukārt, ja nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība ir saistīta ar ienākumu gūšanu no lauksaimniecībā (piemēram, gūstot ienākumus no augkopības, dārzkopības un tamlīdzīgi) vai mežistrādē izmantojamās zemes (piemēram, gūstot ienākumus no meža ciršanas), tad  nav atsevišķi jāreģistrē VID kā struktūrvienība.

Ja nodokļu maksātājs uz lauksaimniecībā vai mežizstrādē izmantojamas zemes ir izveidojis teritoriāli nošķirtu saimniecisko vienību (piemēram, vietas koklaukumu, kokzāģētavu, dārzeņu noliktavu, siltumnīcu), lai tajā veiktu ar saimniecisko darbību saistītu noteikta veida specifisku darbību (piemēram, uzkrāt koksni, uzglabāt dārzeņus vai tamlīdzīgi), tad tā reģistrējama VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.