Kad persona plāno veikt saimniecisko darbību vai pievienot savai saimnieciskajai darbībai papildu nodarbošanos, nereti rodas neskaidrības, kā rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem – vai jāreģistrējas, vai jāreģistrē struktūrvienība. Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā metodiskajā materiālā “Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā” skaidro šos aspektus!

Piemērojamie normatīvie akti

Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju VID reglamentē:

  • likums “Par nodokļiem un nodevām”;
  • Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”;
  • likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN);
  • likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA);
  • MK noteikumi Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

VID reģistrējamās fiziskās personas

VID nodokļu maksātāju reģistrā reģistrē fiziskas personas, kuras:

  • ir darba devēji;
  • veic saimniecisko darbību;

Ja fiziska persona ir reģistrējusies Latvijas Republikas (LR) Uzņēmumu reģistrā (UR) individuālā komersanta (IK) statusā, tā vienlaikus nevar tikt reģistrēta VID saimnieciskās darbības veicēja statusā.

  • atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu;

Ja fiziskai personai nerodas saimnieciskās darbības izdevumi vai tie ir nebūtiski, gūstot ienākumu no īpašuma (to iznomājot vai izīrējot, nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu vai gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai tās aprobežojumiem), tā var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā saskaņā ar likuma par IIN 11.panta 12.daļu fiziska persona nav tiesīga piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu.