Lai kosmētikas līdzekli ražotu, jāievēro ne tikai kosmētikas līdzekļu ražotāju pienākumi, kosmētikas līdzekļa lietas izveides nosacījumi, bet arī virkne citu nosacījumu kosmētikas līdzekļa reklamēšanā un kosmētikas līdzekļa palaišanā tirgū. Kādi tie ir? Skaidrojam!

Apgalvojumi par kosmētikas līdzekli

Kosmētikas līdzekļa marķējumā un reklāmās paustie apgalvojumi saskaņā ar regulas 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 20.pantu nedrīkst maldināt pircējus par kosmētikas līdzekļa īpašībām vai funkcijām. Formulējot apgalvojumus, būtiski ievērot kritērijus, kas noteikti regulā 655/2013, ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem. Kosmētikas līdzekļiem nedrīkst piedēvēt ārstnieciskas vai profilaktiskas īpašības, jo šādas īpašības neatbilst kosmētikas līdzekļa definīcijai, kurā tie precīzi definēti gan attiecībā uz pielietošanas vietu, gan izmantošanas mērķi.

Katrs apgalvojums, kas tiks norādīts kosmētikas līdzekļa marķējumā vai reklāmā, ir jāpamato un jāpierāda ar attiecīgiem pētījumiem vai citiem pierādījumiem, kas jāsaglabā kosmētikas līdzekļa lietā, piemēram, in silico, in vitro eksperimentu dati, testu ar brīvprātīgajiem rezultāti, zinātniskās publikācijas un citi pierādījumi.

Informācija par sastāvā esošām bīstamām vielām

Neskarot aizsardzību, īpaši komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, atbildīgā persona nodrošina to, ka kosmētikas līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, un smaržām un aromātiskiem maisījumiem — kompozīcijas nosaukums un koda numurs, un piegādātāja nosaukums, kā arī esošie dati par šī kosmētikas līdzekļa nevēlamu ietekmi un būtisku nevēlamu ietekmi uz cilvēka veselību, kas izriet no tā lietošanas, ar attiecīgiem līdzekļiem tiek padarīti viegli pieejami atklātībā.