Šī gada vasarā Administratīvā rajona tiesa izskatīja nodokļu strīdu par uzņēmuma valdes loceklim izmaksāto atlīdzību vienas uzņēmumu grupas ietvaros. Šajā lietā tiesa nokritizēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto likuma gramatisko interpretāciju par uzņēmuma valdes locekļa atlīdzības apmēru, savā publikācijā žurnālā "iFinanses" norāda jurists Oļegs Spundiņš.

Strīds izriet no tiesību aktos kapitālsabiedrībām noteiktā pienākuma reģistrēt valdes locekļus kā darba ņēmējus un attiecīgi aprēķināt tiem algu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), veicot atbilstošus maksājumus budžetā.

Tiesiskais regulējums

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 8.panta 2.9daļa un likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta m) apakšpunkta nosacījumi paredz – ja kapitālsabiedrības apgrozījums mēnesī pārsniedz piecu minimālo mēneša darba algu apmēru un attiecīgajā mēnesī tajā nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem obligāto iemaksu objekts bijis mazāks par noteikto minimālo darba algu, ir pienākums reģistrēt valdes locekļus kā darba ņēmējus un attiecīgi aprēķināt algu un IIN un veikt VSAOI.

Likuma par IIN 8.panta 2.10daļa paredz izņēmumu no iepriekšminētā pienākuma, ja valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā kārtējā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienā uzņēmumu grupā.