Dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), ļoti uzmanīgi jāapsver, vai tā dibinātājs vēlas un ir spējīgs būt valdes loceklis. Ir jāizvērtē savas reālās spējas sekmīgi pārvaldīt uzņēmumu un visus no valdes locekļa amata izrietošos riskus. Kā veikt šo izvērtējumu?

Līdzautore:  Alisa Lečkoviča, "ZAB ROCKBRIDGE Legal" partnere, zvērināta advokāte 

Valdes locekļa atbildība likumā

Komerclikumā (KL) noteikts, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un atbildība neiestājas tikai tad, ja valdes loceklis pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Viss rakstīts it kā saprotami, bet ne vienmēr ir saprotams, ko tas nozīmē praksē. Praksē tas nozīmē, ka faktiski valdes loceklis ir atbildīgs par visu, kas notiek SIA, jo viņam kā saimniekam jāzina viss.

Valdes pienākumi regulēti ne tikai KL, bet arī citos tiesību aktos. Piemēram, Grāmatvedības likumā (GL) noteikts, ka uzņēmuma vadītājs (kapitālsabiedrībā – valde) atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu. Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas, pārkāpjot GL noteikumus, viņa vainas dēļ nodarīti uzņēmumam, valstij (pašvaldībai) vai trešajai personai.