Pēc Eiropas Komisijas datiem, Eiropas Savienībā (ES) ir vairāk nekā 10 tūkst. digitālo platformu. Tāpēc šai jomai arī ir pievērsta būtiska uzmanība, paredzot nosacījumus attiecībā uz pienācīgu regulēšanu un informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstu nodokļu iestādēm. Lai pastiprinātu digitālo platformu kontroli, tika pieņemta direktīva 2021/514, kas groza direktīvu 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā, paplašinot ES noteikumus par nodokļu pārredzamību un attiecinot ziņošanas pienākumus arī uz digitālajām platformām un platformu operatoriem.

Šobrīd aptuveni 1 milj. ES uzņēmumu pārdod preces un pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas, un vairāk nekā 50% mazo un vidējo uzņēmumu, kas pārdod preces, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības vietas, veic pārrobežu tirdzniecību, un tās īpatnību dēļ nodokļu administrācijām ir sarežģīti kontrolēt ar saimniecisko darbību saistītu nodokļu nomaksu, izmantojot digitālās platformas.