Vaicā lasītājs: Fiziskā persona, kas reģistrējusies kā individuālais komersants, sniedz taksometra pakalpojumus. Vai šādā gadījumā tai jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)? Cik detalizēti jāpilda maršruta lapas, un cik procentus degvielas un pārējo izdevumu, kas saistīti ar automašīnas uzturēšanu, drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos?

Lai atbildētu uz lasītāja jautājumu, tika analizēti šādi normatīvie tiesību akti:

UVTN maksātāji

Saskaņā ar Likuma 10. pantu UVTN maksā par komersanta īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

Savukārt Likuma 11. panta 1. daļa nosaka: UVTN maksā komersants, ja tā īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10. pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersants lieto šādu transportlīdzekli uz darba vai patapinājuma līguma pamata.

Saskaņā ar KL 1. panta 1. daļu komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). To, ka šī komersanta definīcija ir attiecināma arī uz Likumu, apliecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izdotais metodiskais materiāls uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem (ar grozījumiem 2016. gada 1. janvārī). Ņemot vērā minētos juridiskos apsvērumus, izriet, ka individuālais komersants ir UVTN maksātājs.

Savukārt saskaņā ar Likuma 14. panta 1. daļas 5. punktu UVTN nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un ir deklarējis VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Tātad, ja taksometru pakalpojumu sniedzējs transportlīdzekli izmantos ne tikai saimnieciskās darbības, bet arī privātām vajadzībām, tad viņam ir jāmaksā UVTN. Bet, ja transportlīdzekli paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, nemaksājot UVTN, tam uzstāda maršruta kontroles sistēmu (GPS) un atbrīvojuma piemērošanai transportlīdzekli deklarē CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Individuālā komersanta braucienu uzskaite un izdevumu attiecināšana