Cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Vēl jo vairāk – Satversmes tiesa ir norādījusi, ka tiesību brīvi izvēlēties nodarbošanos tvērumā ietilpst tiesības izvēlēties vairākas nodarbošanās un tās vienlaikus īstenot. Tātad - lai arī lielākoties darbinieki ir nodarbināti pie viena darba devēja, viņiem ir tiesības izvēlēties vienlaikus vairākas nodarbošanās un tikt nodarbinātiem pie vairākiem darba devējiem, proti, veikt blakus darbu.

Darba līgumā vai darba koplīgumā praktiski nav iespējams atrunāt un paredzēt visus gadījumus, kuros blakus darbs var nelabvēlīgi ietekmēt amata pienākumu veikšanu, līdz ar to praksē visefektīvāk un biežāk darba līgumā vai koplīgumā ietver pienākumu, ka tiesības strādāt blakusdarbu jāsaskaņo ar darba devēju. Šāda blakusdarba saskaņošanas forma arī ir visefektīvākais veids, kā darba devējs katrā atsevišķā gadījumā var izvērtēt to, vai blakusdarbs var aizskart darba devēja intereses. Blakusdarba saskaņošanas pienākums arī būtu visatbilstošākais veids, kā varētu samērīgi izvērtēt katru atsevišķu gadījumu un vienoties par risinājumu, kas visefektīvāk aizsargātu abu pušu tiesības un intereses.