Darba samaksas sistēma kā kārtība, kādā tiek noteikta darba samaksa uzņēmumā, un ar to saistītie jautājumi var atšķirties un lielā mērā ir atkarīgi gan no darba organizācijas, gan katra uzņēmuma individuālajām vajadzībām. Kādi darba samaksas noteikumi jāņem vērā jebkurā uzņēmumā, un kādas prasības piemērojamas dažādiem izmaksas veidiem?

Vispirms jānorāda, ka Darba likumā (DL) jēdziens "darba samaksas sistēma vai organizācija" lietots nedaudz šaurākā nozīmē nekā ikdienas valodā un šajā rakstā. Proti, DL 62.pantā paredzēts: laika vai akorda algas sistēmu, kā arī piemaksu un prēmiju sistēmu uzņēmumā darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam.

Tādējādi secināms, ka DL lietotais darba samaksas sistēmas jēdziens vairāk attiecas uz veidu, kādā aprēķina darba samaksu. Tomēr šajā rakstā ar "darba samaksas sistēmu" saprotams visu jautājumu, kuri attiecināmi gan uz darba samaksas aprēķinu, gan uz darba samaksas noteikšanas principiem un izmaksas kārtību, kopums.