Šī gada 5. martā stājās spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, kā arī ar mērķi sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai.

Uzturēšanās atļauja

Ar pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu netiek atcelta vai mainīta patvēruma pieteikšanas un izskatīšanas procedūra, bet tiek noteikts papildus pasākumu kopums, nodrošinot Ukrainas iedzīvotājiem iespējas ātri saņemt valsts atbalstu, kā arī uzturēties un strādāt Latvijas Republikā.

Likums paredz kārtību kādā Ukrainas civiliedzīvotājs var iegūt ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību. Proti, ja Ukrainas civiliedzīvotājam nav tiesību uzturēties Latvijas Republikā vai ir tiesības uzturēties, bet nav tiesību uz nodarbinātību, un ja viņam ir derīgs ceļošanas dokuments, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs var izsniegt ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam, nepiemērojot Imigrācijas likuma 4. panta pirmās daļas 3. un 5. punktā ietvertās prasības un neiekasējot valsts nodevu par vīzas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu.

Tāpat ir regulēta situācija, ja Ukrainas civiliedzīvotājam, pieprasot uzturēšanās tiesību piešķiršanu, iesniegtie dokumenti neatbilst Dokumentu legalizācijas likumā paredzētajām prasībām, vai šobrīd nav iespējams iesniegt visus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas kārtību, noteiktos dokumentus. Tādā gadījumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde var noteikt viena gada termiņu prasībām atbilstošu dokumentu iesniegšanai.

Nodarbinātības jautājums

Likums nosaka arī atsevišķus nosacījumus, kas ir attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un uz Ukrainas civiliedzīvotāju tiesībām nodarboties ar ārstniecību. Tādējādi ar minēto tiek nodrošinātas gan Ukrainas civiliedzīvotāju ekonomiskās intereses, gan arī tiek mazināts nodarbināto trūkums šajās nozarēs.

Piemēram, noteikts, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju (bērnu) uzraudzības pakalpojumus un strādāt par pedagogu, īstenojot izglītību nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem (bērniem), neņemot vērā normatīvajos aktos pedagoga profesijai noteiktās prasības.

Arī ārstniecības personām, kas praktizējušas Ukrainā, tiek piemēroti atbalsta pasākumi attiecībā uz nodarbinātību. Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Latvijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, bet profesionālo darbību veic Ukrainā reģistrācijas termiņa atjaunošanai un sertifikācijai tiek piemēroti tie paši normatīvie akti, kas Latvijas Republikā reģistrētām ārstniecības personām.

__________________________________________________________________________

Nepiemēro prasību darba devējam vakanci reģistrēt Nodarbinātības valsts aģentūrā

__________________________________________________________________________

Paredzēti arī izņēmumi attiecībā uz darba pienākumu veikšanai nepieciešamajām valsts valodas zināšanām, proti, darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanu. Kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz, ka ārstniecības iestādes nodrošina ārstniecības personas saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar pacientu un citām ārstniecības personām, situācijā, kad ārstniecības persona, ierodoties no Ukrainas nepārzina latviešu valodu pilnvērtīgai profesionālās darbības veikšanai.

Tāpat operatīvākā atbalsta nodrošināšanai tiek paredzēts izņēmums no nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas prasībām, tas ir, nepiemērojot prasību darba devējam vakanci reģistrēt Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Netiks attiecināta normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanu un nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu noteiktā prasība darba devējam nodrošināt darba samaksu ne mazāku par vidējo bruto darba samaksu Latvijas Republikā iepriekšējā gadā. Ņemot vērā, ka, pieņemot darbā jaunu darbinieku, pirmā darba alga tiek izmaksāta pēc mēneša, tiek paredzēta iespēja darba devējam tiesības no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemt dotāciju vienas minimālās mēneša darba algas apmērā vienam darbiniekam.

Kas vēl tiek nodrošināts?

NVA atbalsta apjoms Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. attiecībā uz nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības ieguvi, uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Likums paredz arī, ka Ukrainas civiliedzīvotājam tiek paredzētas tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām.

Ukrainas civiliedzīvotājam valsts nodrošina pamatkontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē neatkarīgi no tā vai Ukrainas civiliedzīvotājs atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 97.2 panta otrās daļas nosacījumiem.

Interesanti arī, ka likumā noteiktā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem valsts un pašvaldību iestādēm ir tiesības veikt iepirkumus un piegādes, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma (procedūras) normas, kā arī veikt izmaiņas noslēgtajos līgumos ar piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, palielinot līgumsaistības, ciktāl tas nepieciešams atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Likumā noteikta pašvaldību kompetence atbalsta sniegšanā un vienlaikus paredzētas arī pašvaldības tiesības dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam.

Papildus atbalsta iespējas

ZAB "BDO Law" piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājiem bezmaksas (pro bono) konsultācijas par:

  • nepieciešamās ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību un uzturēšanās atļaujas saņemšanu un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē;
  • fiziskas personas bankas konta atvēršanu;
  • īres līgumu caurskatīšanu;
  • kārtību, kādā persona var iegūt valsts noteikto atbalstu attiecībā uz nepilngadīgo izglītības ieguvi, sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī attiecībā uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • par jautājumiem, kas saistīti ar darba tiesībām, ja Ukrainas civiliedzīvotājs plāno būt nodarbināts pie kāda Latvijas darba devēja. Minētais varētu ietvert darba līguma un konfidencialitātes līguma, un jebkuru citu darba tiesisko attiecību dokumentu izskatīšanu, konsultācijas par piedāvātā atalgojuma samērīgumu, sociālām garantijām u.tml.;
  • uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu (t.sk. jauna uzņēmuma/tā vienības izveidi un reģistrāciju Latvijā, bankas konta atvēršanu, telpu nomas līgumu izstrādi/caurskatīšanu un ar nodarbinātību saistītiem jautājumiem).

Vienlaikus ZAB "BDO Law" piedāvā arī konsultācijas darba devējiem, kuri īstenos šajā Likumā noteiktās prasības attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību.