Lai nenotiktu negadījums, svarīgi identificēt un novērst potenciālos riska faktorus, tomēr, ja negadījums notiek, jāizvērtē, kāpēc tas noticis un kurš par to atbildīgs. Par risku identificēšanu un novēršanu, kā arī negadījuma izmeklēšanu skaidrosim šajā rakstā.

Lai novērstu nelaimes gadījumu iespējamību, darba devējam jāparūpējas par veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi. Lai to panāktu, ar izpratni jāizturas pret dažādiem preventīvajiem pasākumiem, kas to palīdzēs īstenot.

Darba vides uzraudzība

Vispirms katram darba devējam ne retāk kā reizi gadā jāplāno darba vides iekšējā uzraudzība, lemjot par darba aizsardzības jautājumu organizēšanu uzņēmumā, darba aizsardzībai nepieciešamajiem resursiem, atbildīgajām personām un citiem ar darba vides iekšējo uzraudzību saistītiem jautājumiem.

Darba vides iekšējo uzraudzību, tajā skaitā arī darba vides riska novērtēšanu, veic saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka “preventīvā principa” ieviešanu darba aizsardzības sistēmā. Ar “preventīvo principu” darba aizsardzībā saprot darbības (darba vides riska faktoru noteikšanu, novērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi un tamlīdzīgi), kas ir vērstas uz to, lai pēc iespējas agrākā stadijā izvairītos no darba vides riska vai to samazinātu. Tas nozīmē, ka darbību mērķis ir novērst cēloņus, nevis sekas.

Darba devējs ir atbildīgs par darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un nodrošina, lai tā tiktu ieviesta atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām. Viņam nav vienpersoniski jāorganizē šie pasākumi, bet gan jāveic pienākumu un uzdevumu sadale, piemēram, iesaistot speciāli norīkotu nodarbināto – darba aizsardzības speciālistu – vai izveidojot uzņēmuma darba aizsardzības struktūrvienību, vai slēdzot līgumu ar darba aizsardzībā kompetentu speciālistu vai institūciju. Pats darba devējs var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus, ja uzņēmumā ir ne vairāk kā 10 nodarbinātie, tomēr visos gadījumos personai, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību, jābūt apmācītai atbilstoši normatīvo aktu prasībām par apmācību darba aizsardzībā.