Lasītājs jautā: Vai darbinieks drīkst atteikties veikt virsstundu darbu? Vai obligāti jāpiekrīt darba devēja prasībai – strādāt ārpus darba laika? Kā tad ar darbinieka interesēm un saplānoto brīvo laiku? Kādas sekas var būt tam, ka nodarbinātais atsakās strādāt vairāk? Vai darbinieku par to drīkst atlaist?

Darba likuma (DL) 136.pantā iekļauti nosacījumi attiecībā uz virsstundu darbu. Galvenais princips – virsstundu darbu pieļaujams veikt, ja darbinieks un darba devējs par to ir vienojušies rakstveidā. Turklāt, likumdevējs norāda, ka šāda vienošanās ir jāslēdz katru reizi, kad nepieciešams veikt virsstundu darbu, un darba līgumā nedrīkst iekļaut darbinieka vispārīgu piekrišanu.

Vienlaikus regulējumā ir paredzēta atkāpe arī no šī principa. Proti, DL 136.panta 3.daļā ir noteikti gadījumi, kad darba devējs var noteikt virsstundu darbu bez darbinieka piekrišanas: