Personāla akcijas, personāla opcijas, daļas un kapitāla daļu pirkuma tiesības izmanto kā instrumentus, lai noturētu uzņēmuma darbiniekus un veidotu attīstībā ieinteresētu kolektīvu. Par personāla akcijām un daļām skaidrojām iepriekšējā rakstā. Šajā publikācijā skaidrosim, kā piešķir un atsavina personāla opcijas un kapitāldaļu pirkuma tiesības, kādi nodokļu aspekti jāņem vērā, lai tās netiku uzskatītas par darba samaksu, kā arī salīdzināsim atšķirības. 

Personāla opciju un kapitāla daļu pirkuma tiesību (opciju) piešķiršanu regulē Komerclikums (KL), bet ar to saistītos nodokļu jautājumus – galvenokārt likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN).

Attiecībā uz akciju sabiedrībām opciju piešķiršanai KL ir paredzētas speciālas tiesību normas. Savukārt attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību šāds regulējums izriet no Civillikuma un KL noteikumiem kopumā, no tiesībām veidot dažādas daļu kategorijas, kas tika ieviestas pēc iepriekšējā rakstā pieminētajiem KL grozījumiem, kā arī no likuma par IIN normām.

Opciju piešķiršana

Opcijas tiek piešķirtas sabiedrības (vai ar sabiedrību vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību) darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem, lai pēc noteikta laika perioda, izpildoties noteiktiem kritērijiem, attiecīgais darbinieks, valdes vai padomes loceklis varētu iegūt sabiedrības akcijas vai kapitāla daļas.

Sabiedrības akcionāri (dalībnieki) var brīvi noteikt kritērijus, kam jāizpildās, lai tiktu piešķirtas opcijas jeb tiesības iegūt sabiedrības akcijas vai iegādāties daļas. Kritērijus var arī izstrādāt sabiedrības padome/valde ar akcionāru (dalībnieku) apstiprinājumu. Tie var būt dažādi, piemēram, noteikts laika periods, kurā darbiniekam jānostrādā pie darba devēja opciju turēšanas laikā, noteikti mērķi un finanšu rādītāji, kas uzņēmumam jāsasniedz šajā laikā periodā un citi. Tātad tiesības iegūt sabiedrības akcijas un kapitāla daļas nav uzreiz, bet gan brīdī, kad iestājas katrā konkrētajā gadījumā izvirzītie kritēriji. Tas nozīmē arī to, ka, tiem neizpildoties, darbinieks zaudē tiesības iegūt akcijas vai kapitāla daļas.