Šobrīd ir izstrādāts “Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.-2027.gadam”. Kas ir ēnu ekonomika, kāpēc svarīgi to ierobežot un, protams, kā to izdarīt?

Kas ir ēnu ekonomika?

Ēnu ekonomika ir jēdziens, kuru lieto dažādi zinātnieki un organizācijas, lai raksturotu neformālo ekonomikas daļu, no kuras netiek maksāti nodokļi atbilstoši valsts nodokļu regulējumam. Ņemot vērā to, ka pastāv vairākas metodikas ēnu ekonomikas novērtēšanai, pastāv arī dažādas ēnu ekonomikas definīcijas. Tā, piemēram, saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) definīciju ēnu ekonomiku veido gan nelegālas ekonomiskas aktivitātes, gan arī legālas ekonomiskas aktivitātes, par kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir jāsniedz informācija nodokļu administrācijai, bet par kurām ziņas nav sniegtas. Līdz ar to tās paliek neapliktas ar nodokļiem atšķirībā no tām ekonomiskajām aktivitātēm, par kurām tiek sniegtas ziņas.

Austrijas profesors Frīdrihs Šneiders savos pētījumos ēnu ekonomikas apjoma noteikšanai izmanto šādu definīciju – ēnu ekonomika satur visas saimnieciskās darbības, kas tiek slēptas no oficiālajām iestādēm monetāru, normatīvu un institucionālu iemeslu dēļ. Monetāri iemesli ir izvairīšanās no nodokļu un visu sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas, normatīvi iemesli ir izvairīšanās no valdības birokrātijas vai normatīvā regulējuma sloga, savukārt institucionāli iemesli ir pretkorupcijas regulējums, politisko institūciju kvalitāte un vāja tiesiskuma normu ievērošana. Ēnu ekonomika atspoguļo galvenokārt legālas ekonomiskas un produktīvas darbības, kuras, ja tās reģistrētu, veicinātu valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmi.

Ēnu ekonomika ir IKP, kas nedeklarēšanas un (vai) nepilnīgas deklarēšanas rezultātā nav uzskaitīts oficiālajā statistikā, vai legālu vai nelegālu preču un pakalpojumu ražošana, kas netiek iekļauta oficiālajā IKP novērtējumā.

Atbilstoši profesora Arņa Saukas pētījumā “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.-2022.gadā” minētajam ēnu ekonomikas komponentes ir “aplokšņu algas”, neuzrādītie ienākumi, nelegālā nodarbinātība, kukuļošana un korupcija.