Šogad Eiropas Savienības (ES) mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp pašnodarbinātām personām, atkal ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu intelektuālā īpašuma priekšizpētei (IP Scan) un aizsardzībai.

Janvāra beigās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs sāka pieņemt pieteikumus atbalsta saņemšanai intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumam un preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas nodevu maksājumiem (vēlāk būs iespējams pieteikties arī finansiālam atbalstam patentu un augu šķirņu aizsardzībai).

Atbalstu nodrošina MVU fonds "Idejas stiprākam uzņēmumam" ("Ideas powered for business").  Tā ir dotāciju (grantu) shēma, kas izstrādāta ar mērķi palīdzēt ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos.