Lasītājs jautā: Darbinieks darba auto novietojis stāvēšanai neatļautā vietā un par to saņēmis sodu. Kuram jāsedz šie izdevumi – darbiniekam vai darba devējam? Vai šos izdevumus var piedzīt no darbinieka? Kas notiks, ja ne darba devējs, ne darbinieks šo sodu neapmaksās?

Darbinieka atbildība

Darbiniekam, pildot savus nolīgtos darba pienākumus, jāievēro ne tikai darba līgumā, amata aprakstā un darba devēja iekšējos noteikumos noteiktā kārtība, bet arī ārējie normatīvie akti. Ja darbiniekam darba pienākumu izpildei ir nodrošināts aprīkojums – transportlīdzeklis –, darbiniekam kā transportlīdzekļa vadītājam, izmantojot darba devēja transportlīdzekli, ir pienākums ievērot Ceļu satiksmes likumu (CSL) un Ceļu satiksmes noteikumus.

Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu, veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus.