Komunicējot ar darbiniekiem, vadītājam vajadzētu ievērot vairākus būtiskus principus, ko mēdz dēvēt par atgriezeniskās saites modeļiem. Lai labāk izprastu situācijas, kurās šos teorētiskos modeļus var pielietot praksē, aplūkosim dažādus piemērus un vadītāja rīcību tajos.