Kopīpašums ir mūsu realitāte, kas ik dienas veidojas no jauna – ne tikai savstarpēju darījumu ceļā, bet arī mantošanas gadījumā. Tieši mantojuma sadales rezultātā vai laulības šķiršanas laikā izveidotie kopīpašumi visbiežāk rada grūtības to saimniekiem gan ikdienā, gan domājot par pārdošanu. Kā rīkoties, kad vadzis ir lūzis vai radusies vēlme atbrīvoties no īpašuma, jo tas vienkārši kļuvis lieks?

Civillikuma (CL) 1067.pantā skaidrots, ka kopīpašuma tiesība ir tāda īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs.

Pārdot kā vienotu veselu

Nekustamā īpašuma atrašanās kopīpašumā viennozīmīgi ietekmē tā iespējamo pārdošanas cenu, jo katram jaunam daļas īpašniekam būs jāsaskaras ar tām pašām grūtībām un nepieciešamību pieņemt saistošus lēmumus kopā ar pārējiem kopīpašniekiem. Līdz ar to īpašuma daļas pārdošanas cena vienmēr būs zemāka nekā gadījumā, ja tiktu pārdots viss īpašums un nauda attiecīgi sadalīta daļu īpašniekiem.

Apzinoties šo cenu atšķirību, kopīpašniekiem vislabvēlīgākais risinājums ir nolikt malā savas nesaskaņas uz īpašuma pārdošanas laiku, jo kopā būs jāpiekrīt ne tikai tā pārdošanas cenai, bet arī visiem pārējiem darījuma noteikumiem – pirkuma samaksas kārtībai, īpašuma atbrīvošanai un nodošanai, sankcijām par kādu noteikumu pārkāpšanu un citām detaļām. Gadījumos, kad tiek slēgts līgums ar banku par darījuma konta apkalpošanu vai izmantots notāra naudas glabājums, pusēm būs jāsaskaņo arī tā noteikumi.

Praktiski pārdošanas darījuma saskaņošanai vislabāk no sava vidus pilnvarot vienu kopīpašnieku, kas salāgo visu iesaistīto pušu viedokļus un prezentē tos kā vienotu pozīciju. Šādam pārstāvim pietiek ar mutisku pārējo pušu pilnvarojumu, ja pircējs tam uzticas un līgumu katrs kopīpašnieks parakstīs pats. Vienmēr pieejama alternatīva ir izsniegt kādam pilnvaru notariāla akta veidā un, ja nepieciešams, noteikt tajā minimālo pieļaujamo pārdošanas cenu vai citus pilnvarnieka ierobežojumus. Pilnvarotā persona varēs īpašnieku vārdā parakstīt arī nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai un kārtot citas formalitātes. Jāatceras, ka saskaņā ar CL 1068.pantu rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu.