Войти

Ētikas kodekss

Šajā Ētikas kodeksā ir noteikti  SIA “Izdevniecība iŽurnāli”, reģistrācijas numurs 40103221835, adrese Lastādijas ielā 10, Rīgā, turpmāk Izdevniecība, profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi Izdevniecības darbā.

Ētikas kodekss attiecas uz Izdevniecības Redakcijas darbiniekam, kuri veido saturu Izdevniecības medijos, uz vadību un darbiniekam, kuri nodrošina atbalsta funkcijas, kā arī uz autoriem, kuri ir piesaistīti satura veidošanai kā ārpakalpojuma sniedzēji.

Noslēdzot darba līgumu vai citu civiltiesisku līgumu (rakstiskā vai mutiskā formātā), persona apņemas ievērot šo kodeksu un ar savu rīcību nepieļaut kaitējumu Izdevniecības un izdoto mediju publiskajam tēlam.

1. Profesionālās ētikas 10 pamatprincipi

1. Neatkarības princips. Izdevniecības mediji ir redakcionāli neatkarīgi un atbildīgi satura veidošanā, tie nepakļaujas valsts un pašvaldību institūciju, politisko partiju, reliģisko organizāciju, ekonomisko grupu un citu fizisko un juridisko personu interesēm un ietekmei. Redaktors, žurnālists vai cits satura sagatavošanā piesaistītais autors nedrīkst saņemt finanšu atlīdzību, dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus no trešajām personām par satura veidošanu.

1.2. Objektivitātes princips. Informācija Izdevniecības medijos tiek atspoguļota no dažādu pušu skatupunkta – likumdevēja, likumu uzrauga, likumu piemērotāja. Tai ir jābūt balstītai uz faktiem, kas iegūti no oficiālajiem avotiem (normatīvajiem aktiem, dokumentiem, statistikas datiem u.tml.).

1.3. Profesionalitātes princips. Analītisko rakstu un žurnālistikas materiālu sagatavošanā tiek iesaistīti autori ar lielu profesionālo pieredzi savā darbības jomā (pieredze normatīvo aktu skaidrošanā, pieredze strīdu risināšanā tiesā vai valsts institūcijās, pieredze normatīvo aktu apspriešanā, sagatavošanā, pieredze attiecīgās jomas izpētē, attiecīgajā uzņēmējdarbības sfērā u.tml.).

1.4. Atbildības princips. Pret auditoriju ir jābūt godīgam, nav pieļaujama nepatiesas, sagrozītas vai maldinošā formā pasniegtas informācijas, subjektīvisma publiskošana un centieni tīši ietekmēt auditoriju. Nav pieļaujama destruktīva viedokļa publicēšana un naida kurināšana. Esam atbildīgi par to, ko rakstām, un vienmēr izvērtējam, vai informācija sasniegs mērķi. Mērķis ir attīstība, nevis graušana.

1.5. Viedokļu daudzveidības princips. Žurnālistam savu profesionālo iespēju robežās jānodrošina informācijas un viedokļu daudzveidība no dažādiem avotiem. Žurnālists, atspoguļojot informāciju, ņem vērā atšķirīgus viedokļus arī gadījumā, ja tie šķiet personīgi nepieņemami.

1.6. Faktu un viedokļu nošķīruma princips. Saturā izmantotajiem faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no intervējamās personas, raksta autora vai žurnālista komentāra un viedokļa.

1.7. Redakcijas satura un reklāmas nošķīruma princips. Reklāmām ir jābūt skaidri un nepārprotami nošķirtām no redakcijas satura. Nav pieļaujama slēptas reklāmas publiskošana.

1.8. Konfidencialitātes princips. Iegūstot sensitīvu vai ierobežotas pieejamības informāciju par fizisku vai juridisku personu, žurnālists (vai cits autors) rūpējas, lai šādas informācijas izpaušana nenodarītu kaitējumu personai. Izplatot šādu informāciju, žurnālists (vai cits autors) samēro sabiedrības intereses ar personas interesēm. Anonīmi informācijas avoti netiek izmantoti.

1.9. Interešu konflikta novēršanas princips. Interešu konflikta gadījumā redaktors, žurnālists vai cits autors nedrīkst veikt savus pienākumus.

1.10. Vienkāršības princips. Mēs runājam lasītajiem saprotamā veidā un valodā, izvairoties no liekvārdības un valodas piesārņojuma; rūpējamies par valodas kultūru. Lietojam vienkārši uztveramas teikuma uzbūves; sarežģītu tēmu izklāstā skaidrojumiem izmantojam praktiskus piemērus.

2. Redaktora, žurnālista un citu autoru tiesības

2.1. Redaktoram, žurnālistam un citam autoram ir tiesības:

  • vākt informāciju jebkādā ar tiesību normatīvajiem aktiem neaizliegtā veidā un no jebkura neaizliegta informācijas avota;
  • parakstīt savu sagatavoto materiālu ar pseidonīmu;
  • atteikties no materiāla sagatavošanas un publicēšanas, ja tas ir pretrunā ar viņa uzskatiem;
  • svītrot savu parakstu zem materiāla, ja tā saturs rediģēšanas procesā ir sagrozīts.

2.2. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā materiālos ir aizliegts iekļaut informāciju saistībā ar politisko partiju, politisko partiju apvienību, vēlētāju apvienību vai deputāta kandidātu. Izņēmums ir informācija, kas ir saistīta ar tiešu notikumu (faktu izklāsts ziņās) vai deputāta kandidāta profesionālo darbību.

2.3. Ja autors kandidē vēlēšanās, tam nekavējoties par to jāinformē Izdevniecība. Redaktoram, žurnālistam vai citam rakstu autoram ir aizliegts veidot materiālus par sevi kā kandidātu, pārstāvēto partiju, politisko partiju apvienību un vēlētāju apvienību.

2.4. Izdevniecības darbinieks bez saskaņojuma ar vadītāju nedrīkst izmantot Izdevniecības resursus personiskās interesēs – piemēram, medijos publicēt materiālus, kas satur informāciju par viņa papildu radošo vai saimniecisko darbību un/ vai kuras publicēšanā viņš ir tieši ieinteresēts.

2.5. Lai aizsargātu Izdevniecības izdoto mediju un žurnālista profesijas uzticamību, kā arī stiprinātu Izdevniecības reputāciju un zīmola pozīcijas sabiedrībā, ētikas principi ir attiecināmi arī uz sociālās tīklošanas un interneta vietnēm, tostarp, privātajiem kontiem.

3. Sadarbība un ārējā komunikācija

3.1. Izdevniecības vadība, darbinieki un satura veidošanai piesaistītie autori savstarpēji sadarbojas un atbalsta viens otru. Iekšējie strīdi un nesaskaņas vispirms risināmi Izdevniecības ietvaros.

3.2. Personas izvairās no konfliktiem, bet, ja tādi radušies, risina tos konstruktīvas sadarbības ceļā. Persona ciena ikviena tiesības uz viedokli, ņem vērā citu uzskatus, nevienu neaizskarot un neaizvainojot personiski.

3.3. Gadījumos, kad uzskati par ētiskas dabas jautājumiem ir atšķirīgi, tos risina, argumentējot pušu viedokli un rodot vairumam pieņemamu rezultātu, kas ir saistošs visiem.

3.4. Lai izvairītos no viedokļu nesakritības publiskajā telpā, Izdevniecībā katram darbiniekam ir stingri noteikta pārstāvniecības joma un atbildība, kura stingri tiek ievērota, paužot uzņēmuma viedokli medijos, saskarsmē ar biznesa partneriem un valsts institūcijām.

3.5. Izdevniecības darbinieks atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar uzņēmuma darbības mērķiem. Publiski paužot atšķirīgu nostāju kādā jautājumā, personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir nošķirams no uzņēmuma oficiālā viedokļa.

3.6. Izdevniecības darbinieks un satura veidošanai piesaistītā persona ievēro konfidencialitāti un neizpauž Izdevniecības ražošanas un komercnoslēpumu.

4. Ētikas kodeksa uzraudzība

Sūdzības un iesniegumi par ētiskas darbības pamatprincipu neievērošanu izskata Izdevniecības vadība, lūdzot paskaidrojumu attiecīgajai personai, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus.

 

Atjaunots 04.03.2024.

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
Неправильный адрес e-mail!
Не зарегистрированы?