Turpinot analizēt, kā veidot darba samaksas sistēmu, jānorāda, ka ir būtiski ievērot arī tiesību principus, jo tie ne tikai palīdz izveidot skaidras darba samaksas sistēmu, bet arī nodrošina, ka strīda gadījumā darba devējs varēs pierādīt, ka nav pārkāpts neviens princips, kas attiecināms uz darba samaksas sistēmas noteikšanu. Tikpat svarīgi saprast darba samaksas aprēķina un izmaksas kārtību. Aplūkosim!

Vienlīdzības princips darba samaksas sistēmā

Darba likuma (DL) 60.panta 1.daļā paredzēts darba devēja pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu. Šī tiesību norma jāaplūko kopsakarā ar DL 7.pantā noteikto vienlīdzīgu tiesību principu un DL 29.pantā paredzēto atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kas faktiski arī ir vērsts uz tā paša vienlīdzības principa ievērošanu.