Uzņēmēju izpratne par intelektuālā īpašuma vērtību un sapratne par nepieciešamību to aizsargāt ar katru gadu pieaug. Tāpat, ņemot vērā, ka tehnoloģijas ir ikviena mūsdienu uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa, ir tikai likumsakarīgi, ka ekspektācijas un pieprasījums no uzņēmumu vadītājiem pēc programmatūras ar aizvien jaunām funkcionālajām iespējām pieaug. Pieprasījums veido ne vien piedāvājumu, bet arī pamatotu interesi par programmatūras aizsardzību pret tās prettiesisku iegūšanu un lietošanu.

Pieci punkti, kam jāpievērš īpaša uzmanība

  • Ja uzņēmums pats neizstrādā datorprogrammu, bet tās izstrādi pasūta, jānodrošina, lai kodi ir to intelektuālā īpašuma tiesību objekts, nevis programmas izstrādātāja īpašums.
  • Kvalitatīvi, atbilstoši konsultējoties ar juristu, jāizstrādā visi līgumi, kas tiek noslēgti projekta izstrādes laikā, tajā skaitā, bet ne tikai – darba līgumi. Pat viena kļūda var dārgi maksāt.
  • Jānodrošina, ka par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta visa ar programmatūras izstrādi saistītā informācija, kā arī tiek noslēgti atbilstoši konfidencialitātes līgumi ar visām iesaistītajām personām.
  • Ja ir plānots patents, nedrīkst publicēt informāciju, kas var kaitēt izgudrojuma novitātei un patentspējai.
  • Nepieciešams rūpīgi pārdomāt licences līguma priekšmetu un licences veidu, ņemot vērā arī savas ilgtermiņa intereses turpināt strādāt ar kodiem (lai licences ņēmējs nevarētu ierobežot licences devēja darbības) un paredzot savu tiesību un interešu aizsardzības mehānismus gadījumos, ja, piemēram, licences ņēmējs kļūst maksātnespējīgs, nodara kaitējumu licences devēja reputācijai u. tml. Būtiski izvērtēt nepieciešamību noteikt licences ierobežojumus un tos skaidri atrunāt licences līgumā.