Lai pilnveidotu vekseļa regulējumu, tādējādi nodrošinot fizisku personu tiesību aizsardzību vekseļa izdošanas un izpildes procesā, gaidāmi grozījumi Vekseļu likumā. Kas jāņem vērā komersantiem? Apskatīsim būtiskākos gaidāmos grozījumus.

Raksta līdzautore: Elizabete Madara Titova, SIA "ZAB Kronbergs Čukste LEVIN" juriste.

Par vekseli ir uzskatāms vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā. Ir triju veidu vekseļi: vienkāršais, pārvedu (jeb trata) un elektroniskais. Tie vienmēr ir uzskatīti par augsta riska parādzīmēm, tāpēc šobrīd pieņemto Vekseļu likuma (VL) grozījumu mērķis ir novērst nepilnības tratu un vienkāršo vekseļu izdošanā, mazinot iespējas ļaunprātīgi izmantot tiesisko regulējumu un no privātpersonām prettiesiski iegūt naudas līdzekļus.

Pēdējie grozījumi VL veikti 2014. gadā, tāpēc var teikt, ka tas ir nedaudz "aizmirsts" likums. Likumprojekta izstrāde ar jauniem grozījumiem ir veikta pēc Tieslietu ministrijas (TM) ierosinājuma, jo medijos ir tikuši atspoguļoti gadījumi, kad VL iekļautais tiesiskais regulējums, iespējams, ir ticis izmantots ļaunprātīgi, lai no fiziskām personām prettiesiski iegūtu viņu naudas līdzekļus. Tāpat saskaņā ar izskanējušo informāciju ir bijuši iesniegumi par VL piemērošanas problemātiku. Eksperti apspriežoties secinājuši: vekseļu tiesiskais regulējums mūsdienās nav zaudējis aktualitāti, bet tas jāpilnveido, lai nodrošinātu fizisku personu tiesību aizsardzību vekseļa izdošanas un izpildes procesā.

2022. gada 16. jūnijā grozījumi VL ir pieņemti Saeimas trešajā lasījumā, bet šī raksta tapšanas brīdī tie vēl nav izsludināti. Plānots, ka tie varētu stāties spēkā 2022. gada 1. oktobrī.     

Grozīts tratas regulējums

Pārvedu vekselis jeb trata saskaņā ar šobrīd spēkā esošo VL 1. panta definīciju ir vērtspapīrs, kuru izdod trasants un kurš ietver rakstveida uzdevumu maksātājam (trasātam) samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešajai personai, respektīvi, gan trasants, gan trasāts var būt arī fiziska persona.

Šāds regulējums, stājoties spēkā jaunajiem grozījumiem, tiks mainīts, nosakot: turpmāk gan trasants, gan trasāts var būt tikai komersants, tekstā iekļaujot terminus trasants-komersants un trasāts-komersants, liedzot fiziskām personām iespēju izdot tratu un būt par maksātāju pēc tratas. TM šādu grozījumu pamato ar to, ka fiziskām personām ir ievērojams risks būt par maksātāju (trasātu), proti, pastāv iespēja, ka tratas izdevējs var norādīt uz maksātāju, bet maksātājs var nezināt par uzdevumu samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešajai personai līdz brīdim, kad tā tiek uzrādīta pieņemšanai vai samaksai.