Lasītājs jautā: Kā noformēt dokumentu, ja tiek celta prasība tiesā? Vai uzņēmējs drīkst iesniegt jebkādus dokumentus? Kādus failus drīkst iesniegt izmantošanai tiesā, vai izdrukas jāapstiprina, jānoformē, lai tās varētu uzskatīt par pierādījumiem? Vai jānorāda dokumentu, tajā skaitā izdruku, avots?

Atbildot uz jautājumu par prasības pieteikuma vai paskaidrojumu iesniegšanu tiesā, jo abi šie dokumenti saistīti ar prasības celšanu tiesā, nepieciešams ievērot noteiktas formālās procedūras, kas attiecas uz dokumentu saturu.

Informācija prasības pieteikumā

Ja uzņēmējs ceļ prasību tiesā, pieteikumā jānorāda visi apstākļi, kas apliecina prasījuma pamatotību. To, ko uzņēmējs prasa tiesai izspriest, precīzi un konkrēti raksta prasības pieteikuma lūgumu daļā.

Taču bez lūgumu daļas pieteikumā ir vairākas būtiskas daļas, ko nosaka Civilprocesa likums (CPL) un kuru ievērošana ir obligāta. CPL 128.pants precīzi nosaka prasības pieteikuma sastādīšanas kārtību un to, ka prasībai jābūt rakstveida formā. Likums nosaka, ka pieteikumā norāda:

 •  tiesas, kurai iesniegts pieteikums, nosaukumu;
 •  datus par prasītāju (juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese). Ja prasītājs piekrīt elektroniskai saziņai ar tiesu, nepieciešams norādīt arī elektroniskā pasta adresi, un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietvert norādi par reģistrēšanos;
 •  ziņas par atbildētāju, trešo personu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta; juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese). Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
 •  prasītāja pārstāvja (ja prasību ceļ pārstāvis) datus (vārds, uzvārds, personas kods un adrese saziņai ar tiesu; juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese). Ja prasītāja pārstāvis, kura adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, piekrīt elektroniskai saziņai ar tiesu, norāda arī elektroniskā pasta adresi, un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja prasītāja pārstāvja adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā;
 •  kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā veicama piedzenamās summas samaksa vai atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi;
 •  prasības priekšmetu;
 •  prasības summu, ja prasība ir novērtējama naudas izteiksmē, kā arī piedzenamās vai apstrīdamās summas aprēķinu;
 •  apstākļus, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumus, kas tos apstiprina;
 •  ziņas par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā;
 •  likumu, uz kura prasība pamatota;
 •  prasītāja prasījumus;
 •  prasības pieteikumam pievienoto dokumentu sarakstu;
 • prasības pieteikuma sastādīšanas laiku un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai. Prasītājs var norādīt savu tālruņa numuru, ja viņš piekrīt saziņai ar tiesu izmantot tālruni.